<rp id="46za4"></rp>
  <th id="46za4"></th>

  <em id="46za4"><acronym id="46za4"></acronym></em>

    <li id="46za4"><object id="46za4"></object></li>
    <rp id="46za4"></rp>

   1. Vítězové Coffee Mania Model Young Package 2018

    Mezinárodní soutě? Model Young Package ji? více ne? dvacet let motivuje mladé designéry k navrhování nápaditych ekologickych obal?. Letos soutě? p?inesla několik novinek a horké téma: Coffee Mania! Soutě?ilo se tradi?ně ve dvou kategoriích: vysoko?kolské a st?edo?kolské, s tím, ?e hlavní kategorie se letos otev?ela i designér?m nad t?icet let. Soutě? má novy název ?Model Young Package“ a cena pro vítěze se ztrojnásobila!

    Save the ocean! Hlavní cena

     

    Nejvyrazněj?ím designérskym po?inem soutě?e je sada kompostovatelnych kávovych kapslí od Veroniky Jane?kové z??eské republiky.?Jednorázové kapsle do kávovar? p?edstavují pro ?ivotní prost?edí obrovskou zátě?, kv?li podílu plastu a?hliníku jsou velmi ?patně recyklovatelné. Autorka p?ichází s??e?ením v?podobě 100% recyklovatelnych kompostovatelnych kapslí, které jsou vyrobeny z?kuchyňského odpadu, p?eměněného do nového materiálu, podobnému bioplastu. Jeho základním stavebním prvkem je recyklovaná papírovina, doplněná o?r?zná pojidla jako nap?íklad kávová sedlina. Suroviny na vyrobu kapsle jsou zvoleny tak, aby se daly bezpe?ně vyhodit na kompost. Porota udělila Veronice Jane?kové hlavní cenu za ?vizioná?sky ekologicky p?ístup“ i?za dota?eny vzorník kapslí.


    1. místo v kategorii Universities; Designers, design: Veronika Jane?ková, foto: Tomá? Polák1. místo v?kategorii Universities & Designers, design: Veronika Jane?ková, foto: Tomá? Polák

    2. místo a?Cena Inova?ního centra

    S inovativním nápadem p?i?el i?tym Chia Chun Chuang a?Pei Chun Hsueh?(Taiwan) ve svém návrhu celopapírovych kelímk? na kávu.?Reagují?tak na fakt, ?e ?papírové” kelímky jsou ?asto vybaveny nepropustnou vrstvi?kou plastu a?plastovym ví?kem, a?p?edstavují tudí? pro ?ivotní prost?edí podobnou zátě? jako kelímky plastové. Tym p?i?el s??e?ením, jak vyrobit 100% recyklovatelné papírové kelímky v?etně nepropustného ví?ka. Porotu zaujala a? ?fascinující jednoduchost produktu“ a?snadná manipulace.?Vyherce zároveň dostává mo?nost nastoupit na placenou stá? v?Inova?ním?centru spole?nosti Model Obaly a. s., která soutě? po?ádá.

    2. místo v&nbsp;kategorii Universities &amp; Designers a&nbsp;Cena inovativního centra, design: Chia Chun Chuang, foto: Tomá? Polák
    2. místo v?kategorii Universities & Designers a?Cena inovativního centra, design: Chia Chun Chuang, Pei Chun Hsueh foto: Tomá? Polák

    3. místo v?kategorii vysokych ?kol

    Karol Kr?már ze Slovenska navrhl dal?í produkt, ktery se jinak vyrábí vět?inou z?plastu – tácek na kelímky na kávu.?Jeho návrh, vyrobeny z?papírové lepenky KRAFT, porotu zaujal p?edev?ím ,,jednoduchostí, ladností a?snadností manipulace“. Jeho tácek se toti? snadno a?rychle slo?í z?p?vodní ploché ruli?ky na tácek se ?ty?mi otvory pro?kávové kelímky a?zase zpět. Porotě se líbilo, ?e autor návrhu ,,definuje, jak se papír jako materiál krásně chová, je měkky v?ur?ité fázi, a?pouhym ohnutím se z?něj stává tuhy konstruk?ní materiál, ktery podpo?í funkci, která?je mu daná.”

    3. místo v&nbsp;kategorii Universities &amp; Designers, design: Karol Kr?már, foto: Tomá? Polák
    3. místo v?kategorii Universities & Designers, design: Karol Kr?már, foto: Tomá? Polák

    2. místo v?kategorii st?edních a?vy??ích odbornych ?kol

    Na úvod této kategorie je pot?eba podotknout, ?e?první místo letos nebylo uděleno?(s?od?vodněním, ?e p?ihlá?ené práce svou kvalitou nedosáhly po?adované úrovně). To ale neznamená, ?e by se mezi p?ihlá?enymi pracemi neobjevily zajímavé nápady.?Lucia ?uliková z??eské republiky získala 2. místo za návrh dárkové sady pro kávu z?r?znych kout? světa.??est krabi?ek v?jednom balení a?ka?dá obsahuje 250 g vyběrovych kávovych zrn.

    2. místo v&nbsp;kategorii High Schools, design: Lucia ?uliková, foto: Tomá? Polák
    2. místo v?kategorii High Schools, design: Lucia ?uliková, foto: Tomá? Polák

    3. místo v?kategorii st?edních a?vy??ích odbornych ?kol

    T?etí místo získala Al?beta Putnokyová ze Slovenska za vtipné grafické ?e?ení papírovych sá?k? na kávu.?Pomocí jemně strukturovaného papíru a?pauzovacího papíru vytvo?ila sérií obal?, jejich? úst?edním motivem jsou ove?ky a?vtipny citát typu ?Uvidíme se ve?er“ nebo ?Va?e ove?ky pijí s?vámi“. Sdělení je jasné: kdy? to s?kávou p?e?enete, ove?ky vám to ve?er spo?ítají!

    3. místo v&nbsp;kategorii High Schools, design: Al?běta Putnokyová, foto: Tomá? Polák
    3. místo v?kategorii High Schools, design: Al?běta Putnokyová, foto: Tomá? Polák

    Cena CZECHDESIGN

    Zvlá?tní cenu organizace CZECHDESIGN, která soutě? spoluorganizuje, získal Marcin M. Kumorek z?Polska za exkluzivní ?adu balí?k? kávy.?R?zné barvy a?tvar oken rozdělují dva typy kávy – Robusta a?Arabica. Balí?ek je ergonomicky p?izp?soben pro dr?ení v?jedné ruce. Díky propracovanému tvaru a?dírce ve vrchní ?ásti produktu lze obal prezentovat jak na pultu, na p?ipraveném stojánku, tak i?na stěně. Produkt zaujal p?edev?ím ,,konstruk?ní hravostí a?precizností, která sice není a? tak inovátorská, ale je ?istě zpracovaná”. Jan ?in?era k?tomu dodává:?,,Na návrhu lze ukázat, jak by se mělo p?istupovat ke ka?dé zakázce – tzn. nově tvarovat a?pracovat s?materiálem nezatí?eně, radovat se z?toho, ?e ohnutím papíru vzniká prostorovy tvar. Kombinace ostré linky s?měkkou pak ve vysledku vytvá?í krystalicky elegantní obal.”

    Cena CZECHDESIGN, design: Marcin M. Kumorek, foto: Tomá? Polák
    Cena CZECHDESIGN, design: Marcin M. Kumorek, foto: Tomá? Polák

    Speciální cena p?edsedy poroty Jana ?in?ery

    Speciální cenu p?edsedy poroty získal Petr Matou?? z??eské republiky, ktery ve své práci ?e?í problém skladování kávovych filtr?.?Jednoduchy papírovy obal, ktery v?podstatě kopíruje tvar filtru, je ?e?en tak, aby se vrchní ?ást obalu dala pou?ít jako jeho stojánek.

    Speciální cena p?edsedy poroty, design: Petr Matou??, foto: Tomá? Polák
    Speciální cena p?edsedy poroty, design: Petr Matou??, foto: Tomá? Polák

    Do soutě?e?Model Young Package?se letos p?ihlásilo rekordních 948 soutě?ících z?61 zemí.?Vystava padesáti nejzda?ilej?ích prací soutě?e bude k?vidění v?galerii Czechdesign do 4. ?íjna 2018.?Vyhlá?ení vyherc? soutě?e proběhlo?24. zá?í 2018 v?Centru architektury a?městského plánování?CAMP.?Sou?ástí slavnostního vyhlá?ení bude i?odhalení tématu a?vizuálu dal?ího ro?níku soutě?e.

    Vítězné obaly Model Young Package 2018, foto: Tomá? Polák
    Vítězné obaly Model Young Package 2018, foto: Tomá? Polák


    0
    TOP 50 finalisté

    TOP 50 finalisté

    V leto?ním roce porota vybírala z rekordního po?tu p?ihlá?enych prací a proto se rozhodla roz?í?it obvykly po?et …

    Aktuální informace k soutě?i

    Aktuální informace k soutě?i

    Do leto?ního ro?níku soutě?e Model Young Package se p?ihlásila spousta skvělych prací! Designé?i z 61 zemí zaregistrovali …

    棋牌线上网站