<rp id="46za4"></rp>
  <th id="46za4"></th>

  <em id="46za4"><acronym id="46za4"></acronym></em>

    <li id="46za4"><object id="46za4"></object></li>
    <rp id="46za4"></rp>

   1. Vymyslela kapsle, které se rozlo?í. P?iná?íme rozhovor s vítězkou soutě?e Model Young Package

    Ka?dy, kdo pije kávu a myslí na ekologii m??e zajásat. V ro?níku Model Young Package 2018, věnovaném obal?m na kávu a v?emu, co k p?ípravě a konzumaci kávy pat?í, vyhrál v hlavní kategorii p?evratny návrh na kompostovatelné kapsle. Autorka návrhu Veronika Jane?ková, která ji? v roce 2013 bodovala se ?perkem první pomoci a v roce 2016 získala ocenění v této soutě?i za hravy a inovativní obal na vodu “Drink Water – Play with a Bottle”, p?iblí?í materiál a samotny proces jeho vzniku.

     

     

    1. místo, Universities & Designers, Veronika Jane?ková, Save the Ocean, Czech Republic,?foto: Tomá? Polák

     

     

    Jak se nyní po vítězství cítíte, změnilo se něco ve va?em profesním ?ivotě?

     

     

    VERONIKA:?Vítězství v soutě?i mne p?esvěd?ilo o tom, ?e to, co dělám, má smysl. Ne?ekala jsem tak vysoké ohodnocení v obrovské konkurenci prací z celého světa. O to víc si úspěchu vá?ím. V profesním ?ivotě se prozatím ?ádné změny nekonají.

     

     

    ?ím jste se zabyvala od posledního vítězství v?Model Young Package?v roce 2016? Věnujete se designu profesionálně?

     

     

    VERONIKA:?Věnovala jsem se práci v grafickém studiu, která mne v?ak nenaplňovala. Designu jsem se nikdy profesionálně nevěnovala, ale studovala jsem jej.

     

    Od ?íjna 2016 pracuji jako maminka na plny úvazek. Na design je o něco méně ?asu, na prvním místě stojí rodina. I p?esto si ?as na tvo?ení najdu a tak po ve?erech vznikají nap?íklad kompostovatelné kávové kapsle. ??

     

    Stále je mym snem věnovat se obalovému designu i v profesním ?ivotě a doufám, ?e se mi to i díky soutě?i splní. Myslím, ?e v této oblasti je stále co objevovat.

     

    3. místo, Studenti vysokych ?kol a designé?i do 30 let, Veronika Jane?ková, Drink Water – Play with a Bottle, ?eská republika, foto: Tomá? Polák

     

    ?Sna?ila jsem se vyu?ít materiály, které bychom bě?ně odhodili do odpadu, ale p?itom mají potenciál stát se novou surovinou.“

     

    Ve star?ích rozhovorech uvádíte, ?e vás zajímá recyklovatelny materiál pou?itelny v obalovém designu, je to tedy hlavně papír nebo jiny specificky materiál, ktery zkoumáte pro jeho vyu?ití?

     

    VERONIKA:?Papír pat?í mezi má oblíbená média v jakékoliv podobě – od papírma?e?a? po lepenku. Nejde ale pouze o tento materiál. Zajímám se p?edev?ím o p?írodu, plody, rostliny, rostlinná vlákna – o to, jak z nich vytvo?it materiál, ktery by měl podobné ?i lep?í vlastnosti, stejně jako papír. Chci p?ijít s ?e?ením, které nezatí?í ?ivotní prost?edí, bude lehce dostupné a inovativní. Je to běh na dlouhou tra?, ale ráda bych se takovému vyzkumu v budoucnu věnovala.

     

    V hodnocení poroty je uvedeno, ?e kapsle jsou vyrobeny z??kuchyňského odpadu, p?eměněného do nového materiálu, podobnému bioplastu”. Lze dohledat informace, ?e bioplast není zrovna ekologickou náhradou za bě?ny plast. Mohla byste prosím p?iblí?it z jakého materiálu je vyroben vá? návrh na kapsle, konkrétně z ?eho se skládá, není slo?ity na vyrobu?

     

    VERONIKA:?V ka?dém rozhovoru uvádím, ?e se nejedná p?ímo o bioplast, jak ho známe. P?i vyrobě jsem pou?ila pouze podobnou technologii.

     

    U klasického bioplastu je základní surovinou kuku?ice, brambory ?i obilniny – já jsem zvolila do základu recyklovanou papírovinu, která je doplněna o dal?í pojiva na p?írodní bázi.

     

    Sna?ila jsem se vyu?ít materiály, které bychom bě?ně odhodili do odpadu, ale p?itom mají potenciál stát se novou surovinou. Nap?íklad kávová sedlina – pokud ji vyhodíme na kompost, obohatíme jej o draslík – pro? tedy nevyu?ít kávovy lógr na kompostovatelny materiál?

     

    Vyroba v domácích podmínkách trochu komplikovaná je, ale ?e by byla p?ímo slo?itá, to ne…

     

    Tento materiál jste tedy navrhla sama? Jak vás to napadlo, kde jste hledala inspiraci?

     

     

    VERONIKA:?Na vysoké ?kole jsme měli p?edná?ky zamě?ené na materiály ve vytvarné praxi. Kolega pracoval na seminární práci, jejím? tématem byly právě bioplasty. P?i prezentaci nám p?edstavil bioplast, ktery vyrobil doma, v kuchyni. Bylo to mé první setkání s novym materiálem. Od té doby jsem se za?ala o tuto technologii zajímat. Ne o zpracování v bě?ném pr?myslovém provozu, ale o to, jak vyrobit materiál doma z bě?ně dostupnych surovin bez zbyte?né chemie. Bylo náro?né najít ty správné poměry surovin a ne v?dy se da?ilo podle p?edstav.

     

    Inspirací se mi staly také ostatní biodegradabilní materiály, které ji? existují. Fascinoval mne vzhled těchto materiál?, spojení s p?írodou. Chtěla jsem vytvo?it něco podobného, ale z vlastních surovin.

     

    2. místo, Studenti vysokych ?kol a designé?i do 30 let, Veronika Jane?ková, ?perk první pomoci, Univerzita Tomá?e Bati ve Zlíně, ?eská republika,?foto: Filip ?ach

     

    ?Existuje spousta návod? na domácí ?bioplast“. Ani jeden v?ak nefunguje tak, jak jsem si p?edstavovala. Proto jsem se rozhodla jít vlastní cestou.“

     

    Jak dlouho jste na návrhu pracovala?

     

     

    VERONIKA:?Pracovala jsem od zve?ejnění zadání soutě?e?témě? a? po deadline. ?lo p?ibli?ně o pět měsíc?. Dlouho jsem p?emy?lela, jaky obal na téma ?Coffee Mania” vyrobit. Chtěla jsem vymyslet něco jiného, originálního a neznámého. Nápad vyrobit kompostovatelné kapsle p?i?el naprosto ne?ekaně.

     

    P?jde Vá? návrh do vyroby?

     

     

    VERONIKA:?Myslím, ?e snem ka?dého designéra je, aby se jeho práce dostala k ve?ejnosti a nele?ela doma v ?uplíku. Prozatím se jedná pouze o prototyp materiálu a bylo by nutné ujít je?tě kus cesty, aby byla vyroba v bě?ném provozu reálná. Nebránila bych se spolupráci s dal?ími designéry, technology ?i firmou, abychom nápad dotáhli a? do zdárného konce.

     

    Co byste vy vyzdvihla na svém návrhu, co se vám na něm nejvíce líbí?

     

     

    VERONIKA:?P?edev?ím bych vyzdvihla vlastnosti nového materiálu. Dá se stále rozvíjet, doplňovat o nové ingredience, které by bě?ně skon?ily?v odpadu.?Má témě? neomezené mo?nosti tvarování?– m??eme z něj vytvo?it list papíru ?i prostorovy objekt. Líbí se mi objevování novych kombinací a barev. Jednou je materiál měkky, jindy zase pevny. Někdy se lehce trhá, jindy zase láme. R?zně voní. Mění se i struktury, hrubost.

     

     

    Pijete kávu, a jak ji máte nejraději?

     

     

    VERONIKA:?Kávě jsem p?i?la na chu? teprve p?ed t?emi lety, ale velmi jsem si ji oblíbila. Nejraději ji piji ráno, z moka konvi?ky, ochucenou cukrem a mlékem, spolu s nějakou sladkou snídaní.

     

    Díky a a? se da?í!

     

    Soutě? Model Young Package ka?doro?ně vyhla?uje spole?nost?Model Obaly?a organizuje Czechdesign.


    0
    TOP 50 finalisté

    TOP 50 finalisté

    V leto?ním roce porota vybírala z rekordního po?tu p?ihlá?enych prací a proto se rozhodla roz?í?it obvykly po?et …

    Aktuální informace k soutě?i

    Aktuální informace k soutě?i

    Do leto?ního ro?níku soutě?e Model Young Package se p?ihlásila spousta skvělych prací! Designé?i z 61 zemí zaregistrovali …

    棋牌线上网站