<rp id="46za4"></rp>
  <th id="46za4"></th>

  <em id="46za4"><acronym id="46za4"></acronym></em>

    <li id="46za4"><object id="46za4"></object></li>
    <rp id="46za4"></rp>

   1. Velké změny. Mezinárodní soutě? Young Package mění název, pravidla a vyhla?uje nové téma.

    Po 22 letech své existence se legendární soutě? obalového designu ?Mlady obal“ zcela mění.?Kromě nového názvu ?Model Young Package“ se finan?ní odměna pro vítěze ztrojnásobí.?Organizáto?i také otev?eli horní věkovou hranici t?iceti let u vysoko?kolské kategorie a tak?se do soutě?e mohou nově hlásit designé?i jakéhokoli věku.


    Tématem 23. ro?níku je Coffee mania.
    Model Young Package má stále dvě kategorie. Do st?edo?kolské kategorie se mohou p?ihlásit studenti?st?edních a vy??ích odbornych ?kol. Do druhé kategorie se mohou p?ihlásit studenti vysokych ?kol?a designé?i jakéhokoli věku. Na vítěze ?eká dohromady nově p?es 6 000 EUR.

    TéMA

    Soutě? stejně jako v p?edchozích letech motivuje tv?rce z celého světa k navr?ení ekologického obalu.
    Tentokrát budou designé?i navrhovat obaly, které reagují na v?udyp?ítomny fenomén kávy. Tématem Coffee mania organizáto?i vyzyvají kreativce k tvorbě obal? nejen na kávu jako takovou, ale na v?e, co k ní pat?í. Letos mohou zvítězit obaly na kávové zákusky, ?álky, pod?álky, kávové sety, ale nap?íklad i obaly na oblíbeny produkt s motivem kávy, ktery se objeví v grafice. Dop?ejte si kávovy dychánek s odpovědnym designem.

    EKOLOGICKY ASPEKT

    Porota bude tradi?ně hodnotit soutě?ní práce anonymně. I letos budou mít ?anci na vyhru takové papírové obaly, které dokonale ochrání objekt, snadno se otevírají a zavírají, mají povedenou grafickou stránku a jsou ideálně snadno vyrobitelné. P?edsedou poroty nadále z?stává p?ední ?esky obalovy designér Jan ?in?era, ktery je sou?ástí soutě?e ji? od roku 1996.

     

    Soutě?ící se mohou registrovat pomocí online registra?ního formulá?e na stránkách www.haiphongtraco.com a poté zasílají své práce po?tou na adresu organizátora (CZECHDESIGN, Vojtě?ská 3, Praha 1, 110 00). Deadline pro zaslání soutě?ních prací je 14. května 2018.

    MODEL YOUNG PACKAGE

    Soutě? Model Young Package nemohla zalo?it povolaněj?í spole?nost ne? Model Obaly a.s. Ta pat?í k největ?ím evropskym vyrobc?m obal? v?bec a provozuje i inova?ní centrum, kde pod rukama designér? vznikají nové návrhy. Díky její iniciativě funguje soutě? od roku 1996 dodnes. Organizátorem soutě?e je pro firmu Model Obaly od roku 2009 nezávislá odborná organizace CZECHDESIGN.

     

    Soutě?í pro?la celá ?ada mladych tv?rc?, kte?í se později stali respektovanymi designéry: historicky prvním vítězem byl Jan ?tvrtník, ktery o několik rok? později pracoval pro NASA, IKEA ?i Elektrolux. V dal?ích ro?nících zabodovali nap?íklad Ladislav ?koda, ?éfdesigner firmy Tescoma a spousta dal?ích.


    0
    TOP 50 finalisté

    TOP 50 finalisté

    V leto?ním roce porota vybírala z rekordního po?tu p?ihlá?enych prací a proto se rozhodla roz?í?it obvykly po?et …

    Aktuální informace k soutě?i

    Aktuální informace k soutě?i

    Do leto?ního ro?níku soutě?e Model Young Package se p?ihlásila spousta skvělych prací! Designé?i z 61 zemí zaregistrovali …

    棋牌线上网站