<rp id="46za4"></rp>
  <th id="46za4"></th>

  <em id="46za4"><acronym id="46za4"></acronym></em>

    <li id="46za4"><object id="46za4"></object></li>
    <rp id="46za4"></rp>

   1. Soutě? obalového designu Model Young Package letos hledá nejlep?í zá?itek z rozbalování

    Právě odstartoval dal?í ro?ník unikátní soutě?e Model Young Package, kterou organizuje CZECHDESIGN pro spole?nost Model Obaly, a.s. Mezinárodní soutě? obalového designu pro studenty i designéry ?eká letos 24. ro?ník a atraktivní téma Unboxing Experience neboli Zá?itek z rozbalování! Jak si s tématem soutě?ící poradí, p?ijdou s p?elomovym a vizioná?skym p?ístupem? To v?e bude hodnotit porota slo?ená z vyznamnych odborník? oboru.

    Soutě? Model Young Package je největ?í svého typu na světě a dává ú?astník?m jedine?nou mo?nost porovnat své návrhy v mezinárodní konkurenci.

     

    Na vyherce tento rok ?ekají odměny v celkové vy?i 6 200 EUR.

     

     

    Téma?Zá?itek z rozbalování

    Objemy nákup? na internetu neustále rostou. Zákazníci objednávají online rychle a jednodu?e a to, ?e jim bude produkt dodán a? pod nos a v neporu?eném stavu, je pro ně ji? standardem. ?ijeme v době sociálních sítí, populárnosti unboxing videí, ale ?e?íme i ekologické problémy spojené s mno?stvím odpad?.

    Leto?ní ro?ník soutě?e Model Young Package chce rozví?it diskuzi i kolem tohoto tématu a vyzyvá designéry k zamy?lení se nad propojením obalu, funkce, ekologie a zá?itku z rozbalování.

     

     

    úspěch loňského ro?níku a vítězného návrhu

    Loni zaznamenala soutě? ohromny úspěch po celém světě. P?ihlásilo se 948 soutě?ících z 61 zemí světa v?ech kontinent?. Zapojili se jak studenti, tak zavedení designé?i, pro které se u? ú?ast v soutě?i stává presti?ní zále?itostí. Téma Coffe Mania získalo velkou medializaci stejně jako vítězny návrh Veroniky Jane?kové. ?eská designérka navrhla kompostovatelné kávové kapsle vyrobené z kuchyňského odpadu, p?eměněného do nového materiálu podobnému bioplastu. Porota udělila Veronice hlavní cenu za ?vizioná?sky ekologicky p?ístup“ i za dota?eny vzorník kapslí. Na slavnostním vyhlá?ení do CAMPu v Praze bylo rozdáno 7 ocenění a dorazili na něj soutě?ící nap?. i z Polska nebo Tchaj-wanu.

     

     

    Podmínky ú?asti

    Model Young Package má dvě kategorie. Do st?edo?kolské kategorie se mohou p?ihlásit studenti st?edních a vy??ích odbornych ?kol. Druhá kategorie je pro studenty vysokych ?kol a designéry jakéhokoliv věku.

    Soutě?ící se registrují pomocí online registra?ního formulá?e a poté zasílají své práce po?tou na adresu organizátora CZECHDESIGN.

     

    Deadline pro zaslání soutě?ních prací je 20. května 2019.

     

     

    Odměny

    Unlimited – univerzity & designé?i

    1. místo 2000 EUR
    2. místo 1200 EUR
    3. místo: 800 EUR

    High Schools – st?ední a vy??í odborné ?koly

    1. místo 1200 EUR
    2. místo 600 EUR
    3. místo: 400 EUR

    Dále budou uděleny zvlá?tní ceny

    • Cena Inova?ního centra Model Obaly
    • Cena CZECHDESIGN

    Porota, jejím? p?edsedou je p?ední ?esky obalovy designér Jan ?in?era, bude hodnotit reálné návrhy. Vysledky budou vyhlá?eny v zá?í 2019 v Praze a následně proběhne i vystava v galerii CZECHDESIGN.

     

     

     

    O soutě?i Model Young Package

    Soutě? Model Young Package nemohla zalo?it povolaněj?í spole?nost ne? Model Obaly a.s.?Ta pat?í k největ?ím evropskym vyrobc?m obal? v?bec a provozuje také Inova?ní centrum, kde pod rukama designér? vznikají nové návrhy. Díky její iniciativě funguje soutě? od roku 1996 dodnes. Organizátorem soutě?e je pro firmu Model Obaly od roku 2009 nezávislá odborná organizace CZECHDESIGN.

    Soutě?í pro?la celá ?ada mladych tv?rc?, kte?í se později stali respektovanymi designéry: historicky prvním vítězem byl Jan ?tvrtník, ktery o několik rok? později pracoval pro NASA, IKEA ?i Elektrolux. V dal?ích ro?nících zabodovali nap?íklad Ladislav ?koda, ?éfdesigner firmy Tescoma a spousta dal?ích.

    Více informací naleznete v kompletních pravidlech soutě?e Model Young Package.

     


    0
    TOP 50 finalisté

    TOP 50 finalisté

    V leto?ním roce porota vybírala z rekordního po?tu p?ihlá?enych prací a proto se rozhodla roz?í?it obvykly po?et …

    Aktuální informace k soutě?i

    Aktuální informace k soutě?i

    Do leto?ního ro?níku soutě?e Model Young Package se p?ihlásila spousta skvělych prací! Designé?i z 61 zemí zaregistrovali …

    棋牌线上网站