<rp id="46za4"></rp>
  <th id="46za4"></th>

  <em id="46za4"><acronym id="46za4"></acronym></em>

    <li id="46za4"><object id="46za4"></object></li>
    <rp id="46za4"></rp>

   1. Rozhovor s taiwanskymi stá?isty o designu, inspiraci a ?e?ích – co je u nás nejvíce p?ekvapilo?

     

    Dobré ráno, m??ete se nám p?edstavit? Odkud pocházíte a jak se jmenujete?

     

    H: Ahoj, jmenuji se Pei Chun Hsueh, pocházím z?Taiwanu, z?města Taichung, které je uprost?ed Taiwanu, a?pracuji jako nábytková designérka.

     

    J: Ahoj, já jsem Chia Chun Chuang, ale pro mé zahrani?ní kamarády John, proto?e se to vyslovuje podobně jako Chuang a je to pro ně leh?í. Jsem také z?Taiwanu, konkrétně z?velkého města Taipei, a také pracuji jako nábytkovy designér.

     

     

    Jak dlouho se ?ivíte jako nábytkoví designé?i?

     

    H: Já jsem stále je?tě nová?ek, dostudovala jsem zhruba p?ed rokem a te? pracuji pro jednu firmu v?oboru.

     

    J: Po tom, co jsem vystudoval, jsem ?el nejprve do armády, kde jsem strávil jeden rok. Pak jsem pracoval pro jednu firmu jako nábytkovy designer, následně jsem ale odjel cestovat po Evropě. Uvědomil jsem si, ?e chci více svobody, a za?al jsem pracovat jako designer na volné noze. Takto také pracuji jako nábytkovy designer, ale i jako print planner.

     

     

    Jak jste se dostali k?nábytkovému designu?

     

    H: Pro mě to je zábava u? od vysoké ?koly, s Johnem jsme studovali industriální design. Nábytkovy design je pro mě něco jako dreamjob, proto?e m??e? vytvá?et věci lidem hodně blízké. Nábytek doká?e tv?j domov hodně p?izp?sobit stylu, jaky chce?, a vytvá?ím tak r?zné styly ?ití.

     

    J: Pro mě to je docela jednoduché, zajímám se o design struktur a mám hodně rád architekturu. Odtud se dostáváme k?nábytku, ktery má také danou strukturu a vnit?ní logiku. To mě hodně baví, ka?dopádně uvidíme, do budoucna se mo?ná budu věnovat i jinému druhu designu, rád bych t?eba studoval v?Evropě architekturu. Nap?íklad ve Finsku nebo Dánsku, jejich styl se mi líbí. Ale kdo ví, ?ím déle jsem tady, te? konkrétně v??esku, tím víc se mi tady líbí, tak uvidíme, t?eba bych ?el znovu i sem.

     

     

    Vyborně! Mimochodem, toto není va?e první náv?těva v?Evropě, loni jste sem p?ijeli kv?li soutě?i?Model Young Package, která má vyhlá?ení v?zá?í.

     

    J: To je pravda, p?edtím jsme tu oba byli asi jen na tyden, ale v?podstatě jsme se tu minuli a potkali jsme se jen na jeden a p?l dne, kdy jsme spolu ?li na vyhlá?ení a p?evzít si cenu.

     

    H: My oba si ale myslíme, ?e te? je to ale úplně jiny druh zku?enosti, kdy? tu máme mo?nost ?ít.

     

     

    Chuang a Hsueh s vítězi Model Young Package 2018, na fotce druzí a t?etí zleva v první ?adě

     

    Je?tě by mě zajímal vá? projekt z?té soutě?e, vy oba jste nábytkoví designé?i, ale projekt Lidfree, se kterym jste uspěli, je úplně o ně?em jiném. Pro? jste se vlastně rozhodli zú?astnit soutě?e s?kávovym tématem?Coffee Mania?

     

    H: To je pravda, hlavním d?vodem asi bylo to, ?e my oba opravdu milujeme kávu. Tak jsme si ?ekli, ?e bychom mohli zkusit pracovat na ně?em jiném, ne? na co jsme zvyklí, a objevit něco opravdu zajímavého. ?li jsme tedy do toho a hned jsme za?ali p?emy?let nad tím, jak p?ijít s?ně?ím hodnotnym, co by mohlo prospět Zemi.

     

     

    Ok, mo?ná byste mi mohli vá? projekt popsat, i pro lidi, kte?í o něm je?tě nesly?eli.

     

    H: Jasně, Lidfree je odpovědí na dne?ní popularitu firem jako Starbucks, u kterych si spousta lidí kupuje kávu, kterou si berou s?sebou v?kelímku. Ten má ale vět?inou plastové ví?ko. My jsme si tedy ?ekli: ?Dá se to udělat i z?jiného materiálu, ktery by byl lehce recyklovatelny?“ Vysledkem je kelímek z?jednoho kusu papíru, ktery ?ádné dal?í ví?ko nepot?ebuje.

     

    J: Jak ?íká Hsueh, káva je na?í láskou. P?esto?e v Model Young Package je ?asto pot?eba vyrazny graficky design a my nejsme grafici, její loňské téma kávy k?nám skvěle sedí a je to skoro jako osud ? Ostatní práce hodně vyu?ívají vizuál, grafiku a kreslení, ale to není na?e práce. Toto je o kávě a my do toho p?iná?íme své znalosti z?industriálního designu.

     

     

     

     

    Rozumím, jde tedy o koncept, ktery si kávové spole?nosti potom p?izp?sobí?

     

    H+J: P?esně tak, s?tím jsme po?ítali, proto je v?podstatě cely bíly, aby si ho ka?dá spole?nost mohla p?izp?sobit.

     

     

    Kdy? o tom tak p?emy?lím, jak jste se vlastně o soutě?i Model Young Package dozvěděli?

     

    H: My jsme se pr?bě?ně zajímali o soutě?e, proto?e ka?dá má své téma. Jednoho dne jsme na?li toto, je o kávě a o balení. To bychom mohli zkusit.

     

    J: Ano, na Taiwanu máme webovou stránku, která je o designu a soutě?ích, tak se tam ob?as díváme a jednou jsme tam narazili na MYP.

     

     

    Díky této soutě?i jste právě te? na stá?i v?Model Obaly v?Opavě. Kolikátá je to va?e náv?těva v?Evropě?

     

    J: Pro mě u? t?etí, p?edtím jsem u? nav?tívil Francii, Belgii a Nizozemsko. Cítil jsem se unaveny a?pot?eboval jsem nějaky impuls. Byla to tedy trochu dovolená.

     

    H: Pro mě taky, já p?edtím nav?tívila Nizozemsko a Francii kv?li konferenci tykající se industriálního designu, ktery jsem studovala. Nyní tedy ?esko.

     

     

    Jak moc se místní prost?edí li?í oproti va?emu domovu?

     

    J: Je to zcela jiné, jsme z?Asie, která má jinou kulturu, jídlo, budovy, lidi. I logika my?lení je zcela jiná. Ale pro designéry je to perfektní zku?enost, proto?e nám to pom??e myslet ?outside the box“, pou?ívat r?zné cesty, jak p?emy?let nad jednou věcí. S?tím jsem se setkal, u? kdy? jsem byl v?minulosti ve Francii, kde jsem se potkal s?designéry z?celého světa – z?USA, Ji?ní Afriky, r?znych zemí Evropy. A?byla to skvělá zku?enost. A já osobně stra?ně rád p?ijímám tyto kulturní rozdíly, ani? bych ur?oval, které je správné a které je ?patné. Pro lidi z?Asie je Evropa něco úplně jiného. U? jsem byl nap?íklad v?Singapuru, ale to se nedá srovnat. A pro mě jiné znamená dobré. Navíc u? se mi osvěd?ilo, ?e lidé po celém světě jsou hodní, sta?í trochu otev?ít mysl. I kdy? je mezi lidmi kulturní rozdíl a trochu se bojí nebo stydí, sta?í se trochu otev?ít a zjistíte, ?e lidé jsou skvělí.

     

    H: Mně se ?ivot v?Evropě líbí a ze?svych cest jsem jsem na?erpala spoustu inspirace z?prost?edí, p?esně to, o ?em mluvil John. A hlavně budovy a ulice, hrozně ráda se tady procházím, proto?e ka?dá budova a lidé p?iná?ejí nějakou inspiraci. Nap?íklad kostely, kterych u nás moc nemáme. Tady jsou tak vysoké a velké a fascinuje mě jejich stavba, kterou si prohlí?ím, a p?emy?lím nad tím, jak bych některé jejich prvky mohla p?enést do své práce s?nábytkem.

     

    J: Mimochodem, podle mě je Evropa velmi speciální místo, proto?e sta?í sko?it na vlak nebo autobus a p?ejedete do jiné země, která má úplně jiny jazyk a kulturu. I proto tady chci studovat, proto?e je to tak cenné vnímat rozdíly, obzvlá??, kdy? neutratíte tolik peněz za cestování. To Taiwan je maly ostrov, ze kterého, kdy? chcete někam jet, t?eba jen do ?íny nebo Japonska, musíte letět, co? je docela drahé.

     

    H: V?echno se tady li?í, a? se pohnete o kousek, nap?íklad Praha a Opava, u? mezi nimi je takovy rozdíl. Jednotlivé ?ásti stát? se hodně li?í, t?eba i ve Francii jsem viděla, jak se li?í architektonické styly.

     

    J: A p?íroda!

     

    H: Ano, navíc ta historie, ta je v?ude kolem.

     

     

    A je v?Evropě něco, co vás opravdu p?ekvapilo i p?es to, co jste si p?edem zjistili?

     

    J:?Jasně, p?ípravu jsem si nějakou udělal, ale obecně se to sna?ím nep?ehánět a raději se ?ídit svym citem. Kdy? se ztratím, tak se prostě někoho zeptám, aby mi pomohl. Mí rodi?e mi ?íkali, abych si ve velkych městech, jako t?eba Pa?í?, dával pozor na lidi, kte?í nemusí mít asiaty v?lásce. Ano, někdy se to m??e stát, ale podle mě ne a? tak moc, proto?e v?těchto velkych městech je spousta lidí, t?eba i z?Asie. A někdy se m??ete dostat i do potí?í, ale to není Evropou, to se vám m??e stát kdekoliv na světě.

     

    H: Já jsem si ur?itě p?ípravu udělala, hlavně o kultu?e, historii atd., i proto?e jsem studovala sémiotiku. Pro mě byli asi největ?ím p?ekvapením lidé v??esku. Obecně jsou lidé ze Západu málokdy stydliví, ale tady mám z?lidí pocit, ?e se lidé trochu stydí a nechtějí mluvit anglicky. A to podle mě není tím, ?e by neměli rádi cizince, spí? se bu? stydí, nebo mluví jen ?esky. Tak?e pro mě to bylo ze za?átku jako: ?Wow, to je poprvé, co vidím lidi ze Západu, kte?í jsou stydliví!“ A to mi p?ijde roztomilé.

     

    J: Jasně, ale jinak jste vy ?e?i jste hrozně hodní a sna?íte se v?dy pomoct. A lidé na Taiwanu jsou podobní, také se někdy stydí mluvit.

     

    H: Proto je v?dy super mít s?sebou někoho místního, ktery vám ?ekne, jak to tu chodí.

     

    J: Navíc u p?átelství ani není úplně nutné mluvit stejnym jazykem, v?dy se dá najít nějaká cesta, jak se domluvit.

     

     

    Co byste je?tě rádi viděli v?rámci Evropy?

     

    J:?Te? u? máme v?Evropě jen jeden tyden, v?pr?běhu kterého máme v?plánu z?stat jen v??esku, prohlédnout si více věcí a dozvědět se více o místní kultu?e. Někdy v?budoucnu se pak t?eba vrátíme a pojedeme někam dál.

     

    H: Pro mě je lep?í z?stat na jednom místě déle, i proto chci z?stat v??esku déle, je tady po?ád spousta věcí k?vidění i mezi městy.

     

    J: Chceme si udělat silnou vzpomínku na ?esko, ne? abychom lítali z?místa na místo, udělali si pár fotek a bě?eli dál. Ten obraz, ktery vidíme, u? nikdy pak na?ivo neuvidíme, tak?e chci z?stat déle a u?ít si to. Navíc se nám tady hrozně líbí i kv?li místním lidem.

     

     

    Te? u? vám zbyvají z?va?í stá?e tady asi jen t?i dny, m??ete nám něco povědět o práci, které jste se tady věnovali?

     

    H: Leto?ní rok má téma Unboxing Experience, tak?e jsme sv?j projekt chtěli propojit se zá?itkem z?rozbalování. Nejd?ív jsme tedy za?ali p?emy?let, co si pod zá?itkem z?rozbalování p?edstavit. Pro designéra je d?le?ité cestovat, a proto?e pracujeme v?tymu, diskutovali jsme o na?ich zá?itcích.

     

    J: Se?li jsme se v?kancelá?i a udělali jsme si brainstorming, ze kterého nám vy?el tento projekt, ktery je zalo?eny na hvězdách.

     

    ? ?

     

     

    Na hvězdách?

     

    J: P?esně tak, uvědomil jsem si, jak jsem s?kamarády pil víno, pak si lehl a koukal na hvězdy.

     

    H: A tak jsme p?emy?leli, jak spojit zá?itek a rozbalování. Pojali jsme to tak, ?e zá?itek zabalíme. Kdy? jsme jednou byli v?Koreji v?muzeu umění, byla tam kresba oblohy s?hvězdami odkazující na moment, kdy se ?lověk dívá nahoru na nebe.

     

    J: Udělali jsme tedy něco, do ?eho se dají hvězdy zabalit. A vzít kamkoliv.

     

    H: Tento produkt tedy rozbalí lidsky zá?itek.

     

    J: Chceme, aby lidé ?li dovnit? a viděli ten zá?itek.

     

    H: Je to produkt, ktery se dá skládat a jeho? design je inspirován kostelem v?Opavě. Vzali jsme oblouky a p?idali je do vzhledu produktu. Ten pak slou?í jednak jako něco, co si nasadíte na hlavu, ale dá se pou?ít i na víc věcí, dá se z?toho udělat i kus nábytku nebo si na něj t?eba m??ete sednout.

     

    J: Díky němu m??ete vlastně relaxovat, rádi bychom do něj zakomponovali i reproduktor s?bluetooth, na ktery napojíte sv?j telefon s?hudbou, ale to teprve zkou?íme. To by zá?itek je?tě umocnilo.

     

    To je opravdu hodně materiálu na jeden produkt, Jak byste ho tedy nazvali a co to vlastně tedy je?

     

    H:?Jméno pro to je?tě nemáme, ale v?zásadě je to něco jako klobouk. Ale pravděpodobně bude mít více variant, podle toho, co se s?ním p?jde dát dělat.

     

    J: Uvidíme, mo?ná to bude nábytek, st?l, ale p?vodně to mělo byt něco jako klobouk, co si nasadíte na hlavu.

     

     

     

     

    Máte doma nějaké projekty, na kterych je?tě pracujete?

     

    H:?Já pracuji pro firmu s?nábytkovym designem. ?ekla jsem svému ?éfovi, ?e mám p?íle?itost jet na stá? a ?e pojedu pry?, ?ádnou rozdělanou práci tedy te? nemám. Se?lo se to navíc s??ínskym novym rokem, co? je svátek na 10 dní, tak?e si vlastně beru krat?í dovolenou. I proto jsme si vybrali tuto dobu.

     

    J: Já nějaké projekty mám, proto?e pracuji na volné noze, te? t?eba pracuji na ?ajovém stolku, rád bych do něj te? zakomponoval některé prvky z?Evropy, jako t?eba oblouky. Poka?dé se sna?ím své zku?enosti ze?svych cest dovézt zpět na Taiwan a vnést je do své práce. Někdy to je d?ina, ale vysledek stojí za to.

     

    H: U na?ich projekt? navíc p?emy?líme. T?eba i u kelímku Lidfree jsme promy?leli nejen design, ale i?obchodní model a sna?íme se jej p?ivést do reality.

     

    J: P?esně tak, lidé pijí kávu hodně, a vzniká tak hodně plastového odpadu.

     

     

    Je toto ?e?ení dra??í ne? vyroba bě?ného kelímku?

     

    H:?To ano, proto?e si ho firmy musí je?tě nadesignovat podle svych p?edstav, co? něco stojí.

     

    J: Navíc materiál je o něco kvalitněj?í a po?ád se nedá mluvit o masové vyrobě.

     

     

    Kdy? se bavíme o materiálu, s?jakym materiálem nejraději pracujete?

     

    H:?Já nej?astěji pracuji se d?evem, ale celkově jsou pro mě zajímavé v?echny materiály, proto?e ka?dy je ně?ím jiny. Asi tedy nemám nějaky opravdu oblíbeny materiál.

     

    J: já obvykle pou?ívám jasanové d?evo, které je hodně světlé?(v angli?tině ash wood – pozn. autora).

     

     

    Moment, ash, to je podle mě spí? něco jako popel, m??eme se podívat na internet, co má? p?esně na mysli?

     

    J: Jasně, zadej A-S-H, ASH.

    Vyhledáva? nám nachází postavu Ash Ketchuma ze seriálu Pokémon.

     

    H: Jé, Pokémon, ten je u nás na Taiwanu hrozně populární!

     

     

    Haha, to u nás také, tedy spí? tak 10 let zpátky, ale známe ho.

     

    H:?Fakt? To je teda dobré!

     

     

     

     

    Zpátky tedy k?jasanovému d?evu.

     

    J: Jo, jasanové d?evo je docela populární materiál, sna?ím se vyrábět i z recyklovatelného materiálu, i?kdy? to je někdy tě?ké. Ale nevzdávám to. Vlastně docela dost dobry je papír, ten se také dob?e recykluje.

     

     

    Dnes u? jsme se o inspiraci bavili, odkud ji ale jinak ?erpáte?

     

    H:?V?na?em ?ivotě je hodně d?le?ité cestování. Jindy ale t?eba ráda sleduji filmy, ka?dy re?isér má odli?ny styl a filmy mají své…

     

    J:?Kouzlo.

     

    H:?P?esně tak, filmy vás navíc mohou vzít na jiná místa a já pak m??u p?emy?let, co vedlo tv?rce k?tomu vyprávět dany p?íběh, co? mě inspiruje. Filmy a cestování tedy beru jako nejd?le?itěj?í.

     

    J: Já filmy tolik nesleduju, ale hodně rád ?tu. To je něco jako cestování, autor v?knize pí?e něco o své cestě a já si to tak m??u p?edstavit. To mi někdy dává mo?nost cestovat, i kdy? jsem zrovna doma. A jinak vě?ím r?ení ?Pracuj tvrdě a hraj si pak o to víc“. Rád si pak povídám s?lidmi a p?edávám své zku?enosti, co? mi pomáhá rozumět odli?nostem. A je?tě jedna věc, mám hrozně rád p?írodu, proto?e ?iju ve velkém městě, kde moc p?írody není. Rád tedy chodím do p?írody a tam jen vypnu mozek, vcítím se do toho okam?iku a poslouchám prost?edí.

     

     

    A jak by vypadalo va?e vysněné pracovi?tě?

     

    H:?Já bych ráda pracovala někde na h?i?ti. Proto se mi líbí tady v?Modelu, proto?e je tady takovy prostor, kde si ?lověk m??e vybrat své místo a t?eba chvíli jen p?emy?let a vnímat svit slunce.? V jádru mám v?sobě po?ád dítě a ráda si hraju, t?eba i s?Legem, a sna?ím se si práci zp?íjemnit. Nerada jen tak sedím v?kancelá?i, ale ráda chodím ven a mám ráda otev?ené prostory.

     

    J:?Já bych chtěl byt v?ude. Nap?íklad z?stat v?Praze na pár měsíc? a pak se t?eba p?esunout do Barcelony. Je podle mě d?le?ité z?stat na místě nějakou dobu, zkusit si lokální ?ivot a objevit něco nového. A? zestárnu, chtěl bych své studio někde u oceánu, kde m??u sledovat oceán, poslouchat vlny a p?emy?let se sklenkou vína nad dal?ím designem. A za tím studiem bude hora a nějaká ?eka. Chtěl bych mít ve svém studiu klidné prost?edí, to je m?j sen.

     

    H: A já tě budu nav?těvovat!

     

    J: Haha, jasně. Ka?dopádně, dokud jsem mlady, chci cestovat a designovat po celém světě. Také rád pracuju v?tymu, i kdy? jsem zatím na volné noze. Jednou ale t?eba potkám lidi, kte?í mají stejny zápal a cíle. S?nimi pak t?eba zalo?íme firmu a pak to bude m?j sen. P?edtím ale ?lověk opravdu musí cestovat, aby v?e vyzkou?el.

     

     

    Jaké jsou va?e plány pro blízkou budoucnost?

     

    J: Jak u? jsem ?íkal, chtěl bych studovat architekturu, tak?e si dávám dohromady portfolio, abych se mohl p?ihlásit na univerzitu v?Evropě. Zároveň se sna?ím na?et?it si nějaké peníze, abych to nějak zaplatil. Dále bych se rád věnoval sociálnímu designu, poznat nějaky spole?ensky problém a p?ipravit pro něj model, ktery bude mít pozitivní dopad a zároveň se nějak zaplatí, aby to zase nebyla charita.

     

    H: Já jsem na?la svou vá?eň pro design p?ed t?emi lety, kdy? jsem byla v??íně. Tam jsem potkala mnoho lidí, kte?í mě pro design nadchli. Te? se sna?ím si pro za?átek vydělat nějaké peníze a hlavně si najít sv?j styl a nějak se vyprofilovat. ?ivot je dlouhá cesta a já u? vím, ?e chci byt designér, jen chci najít sv?j styl, ktery bude lidem p?iná?et hodnotu.

     

     

    Je nějaky blog nebo stránka, kde vás lidé mohou sledovat?

     

    J: Mé stránky s?portfoliem rozdělené podle roku:?2018?2017?2016

     

    H: Instagram?@x___xue

     

     

    Poslední otázka je, jestli chcete na?im ?tená??m něco vzkázat.

     

    Po chvíli p?emy?lení

     

    J: P?ije?te na Taiwan! Je to něco úplně jiného ne? tady, ale má tak trochu podobnou historii jako ?esko. Vy jste se rozdělili se Slováky a z?stali p?átelé. To my bohu?el tak dobry vztah s??ínou nemáme, ale pro ?echy by to mohlo byt zajímavé. Ka?dopádně pro vás jako Evropany m??u cestu do Asie jen doporu?it, pro nás je to opravdu cenné vidět rozdíly, které mezi na?imi kulturami jsou.

     

    H: Navíc jak mezi lidmi z?Asie, tak mezi Evropany, kte?í jsou nad?ení z?té druhé kultury. Ale dokud si to ?lověk neza?ije, nem??e vidět, jak moc je to v?e jiné. Tak?e ur?itě p?ije?te k?nám, u?ijte si ?ivot v?Asii a pak za?ijete to, co my.

     

     

    A to je konec na?eho rozhovoru, já vám mockrát děkuji za vá? ?as a zajímavé odpovědi. My z?Model Obaly vám p?ejeme mnoho úspěchu a u?ijte si zbytek pobytu u nás.

     

     

    ? ??

    ? ??


    0
    TOP 50 finalisté

    TOP 50 finalisté

    V leto?ním roce porota vybírala z rekordního po?tu p?ihlá?enych prací a proto se rozhodla roz?í?it obvykly po?et …

    Aktuální informace k soutě?i

    Aktuální informace k soutě?i

    Do leto?ního ro?níku soutě?e Model Young Package se p?ihlásila spousta skvělych prací! Designé?i z 61 zemí zaregistrovali …

    棋牌线上网站