<rp id="46za4"></rp>
  <th id="46za4"></th>

  <em id="46za4"><acronym id="46za4"></acronym></em>

    <li id="46za4"><object id="46za4"></object></li>
    <rp id="46za4"></rp>

   1. Hravost, zá?itek z rozbalování a ekologie. Mezinárodní soutě? obalového designu p?edstavuje vysledky

    Jak nejlépe zabalit produkt, aby ve vás probudil zvědavost a samotné otevírání vás bavilo? To nejlépe vy?e?il Maciej Jander z Polska se svym d?myslnym a hravym obalem na kosmetiku. Uspěl v mezinárodní konkurenci soutě?e obalového designu Model Young Package s leto?ním tématem Zá?itek z rozbalování, do které se zaregistrovali designé?i z 66 zemí.

     

    Mezinárodní soutě? obalového designu pro designéry i studenty vyhla?uje spole?nost Model Group. Soutě? je největ?í svého typu na světě a dává ú?astník?m jedine?nou mo?nost porovnat své návrhy v mezinárodní konkurenci.

     

    Leto?ní ro?ník soutě?e vyzval designéry k zamy?lení se nad propojením obalu, funkce, ekologie a zá?itku z rozbalování. Soutě?ící p?icházeli s hravymi koncepty. Ka?dy na?el jinou cestu, jak p?ekvapit porotu p?i otevírání obalu. P?icházeli návrhy zalo?ené na ilustracích, na tvarování papíru nebo na dob?e vymy?leném mechanismu. Někte?í kladli víc d?razu na ekologii, jiní zase mysleli na d?kladnou ochranu produktu. A které obaly porotu nejvíce p?ekvapily?

     

    PODMíNKY ú?ASTI V SOUTě?I

     

    Model Young Package má dvě kategorie. Do st?edo?kolské kategorie se mohou p?ihlásit studenti st?edních a vy??ích odbornych ?kol. Druhá kategorie je pro studenty vysokych ?kol a designéry jakéhokoliv věku.

     

    ODMěNY

     

    Pro soutě?ící jsou p?ipraveny odměny v celkové hodnotě 6 200 EUR (~ 160 000 CZK) a pro jednoho i skvělá p?íle?itost v podobě t?ítydenní honorované stá?e v Inova?ním centru Model Obaly.

     

     

    Unlimited – univerzity & designé?i

    místo 2000 EUR

    místo 1200 EUR

    místo: 800 EUR

     

    High Schools – st?ední a vy??í odborné ?koly

     

    místo 1200 EUR

    místo 600 EUR

    místo: 400 EUR

     

    Dále jsou udělena zvlá?tní ocenění

     

    Cena Inova?ního centra Model Obaly

    Cena marketingové poroty

     

     

    Hlavní cena a 1. místo v kategorii Unlimited – Māori

    Na první pohled klasickou kvádrovou krabi?ku, která má slou?it jako obal na 3 kosmetické produkty najednou navrhl pro soutě? Maciej Jander z Polska. Hlavním konceptem projektu je naplnění celé kapacity kvádrového objektu. Pro ka?dy kosmeticky produkt je p?ipravena krabi?ka atypického krystalického tvaru, která svou barvou koresponduje s v?ní kosmetického produktu. V?echny 3 tvary jsou následně slo?eny do jednoduchého kvádru. Obal je skvěle technicky vy?e?eny, a natolik perfektně a ?istě zpracovany, ?e se stal leto?ní vítěznou prací.

     

     

    2. místo v kategorii Unlimited – POP UP CARD / TWIST WATCH / SCREWS – Reusable opening for small products

    Magdalena Cieslak a Jaroslaw Luczak z Polska navrhli obal na malé objekty s inovativním zavíráním. Jedná se o krabi?ky o velikosti karty, které na své zadní straně mají mechanismus, cely z papíru, ktery umo?ňuje snadné otevírání, vyndávání i zavírání. Auto?i obal prezentují na t?ech typech ?roubk?, ka?dy pro jiny typ zavírání. Je nutné dodat, ?e krabi?ky jsou znovu pou?itelné, tak?e auto?i mysleli i na na?e ?ivotní prost?edí.

     

     

     

    3. místo v kategorii Unlimited – Popel?in sen

    Ka?dy dostává rád dárky, p?ekvapení, milé krabi?ky, je? nás nutí je otev?ít. P?íběh ?popelky“, která otev?ela své t?i o?í?ky a byla ne?ekaně obdarována inspiroval Denisu Novobilskou z UTB ve Zlíně. Vytvo?ila krabi?ku, vyzdobenou motivy pohádky. Z papíru zachovávající popel?inu skromnost a s p?ekvapením uvnit?. Krabi?ku tvo?í dva kusy, horní ?ást slou?í jako ví?ko, spodní ?ást je ur?ena na vlo?ení obsahu. Díky tuhosti papíru docílila autorka pot?ebného efektu pro moment p?ekvapení.

     

     

     

    1. místo v kategorii High Schools – Radost z odtrhávání

    Ond?ej Fiedler ze Soukromého gymnázia AD FONTES, o.p.s. si v?dy u?íval odtrhávání papírovych prou?k? p?i otevírání su?enek a tento prou?ek je pro něj i asociací p?i zá?itku z rozbalování. Sv?j válcovity obal na kulaté su?enky (nap?. Disko) pak vytvo?il tak, aby tato radost trvala mnohonásobně déle. Známy ?odtrhávací prou?ek” je zde pou?it spirálově témě? v celé ?í?i obalu, tím je doba jeho odtrhávání mnohonásobně prodlou?ena. U?ivatel si m??e u?ívat slastny pocit rozbalování p?i ka?dé su?ence, kdy je pot?eba obal v?dy o kousek odmotat.

     

     

     

    2. místo v kategorii High Schools – Ozvu?ny obal na ozvu?ná d?ívka

    Jaroslava Straková ze St?ední uměleckopr?myslové ?koly v Jihlavě Vytvo?ila obal na d?evěná d?ívka, v?em dob?e známé z hodin hudební vychovy. Místo toho, aby je pouze zav?ela do krabi?ky, která se vyhodí vymyslela obal, na ktery se dá pomocí d?ívek hrát. Vyu?ila vlnité lepenky a vytvo?ila z ní jednoduché minimalistické kvádry, do kterych m??eme d?ívka schovat, ale zároveň m??eme na vroubky krabi?ky hrát. Zvuk vzniká, kdy? p?ejí?díme po vyrobcích krabi?ky a návrh tak skvěle vystihuje leto?ní téma soutě?e.

     

     

     

    3. místo v kategorii High Schools – Obal na autí?ko

    Pohyb je hlavní funkcí a radostí p?i h?e s autí?kem. Z toho p?i tvorbě obalu vycházela Pavlína Kubínová, studentka St?ední uměleckopr?myslové ?koly v Praze. Její obal na autí?ko umo?ňuje rozbalit ho jedinym pohybem. P?i zatáhnutí za startovací prou?ek se vrchní ?ást obalu nadzvedne a hra?ka sama z obalu vyjede. Krabi?ka zároveň funguje jako gará?, je to jednoduchy kvádr s potiskem evokujícím automobilové závody. Pracuje perfektně s momentem radosti a p?ekvapení, které se mohou i opakovat.

     

     

    Cena marketingovém poroty

    Cenou marketingové poroty byla oceněna Pavlína Kubínová s jejím Obalem na autí?ko.

     

    Cena inova?ního centra Model Obaly

    Inova?ní centrum Model Obaly ocenilo Māori krabi?ky od Macieje Jandera.

     

    Ty nejlep?í práce ze soutě?e jsou k vidění a? do 4. ?íjna v Galerii Czechdesign, Vojtě?ská 3, Praha 1.

     

     

    POROTA

     

    Jan ?in?era, p?edseda poroty, p?ední obalovy designér a zakladatel Studia ?in?era
    Kate?ina ?varcová, Head of Marketing ve spole?nosti Model Obaly
    Vítek ?kop, ?esky graficky designér
    Václav Mlyná?, produktovy designér, ?len studia deFORM a MONUMENT Office, creative director BOMMA
    Vojtěch Vosecky, Spoluzakladatel Institutu cirkulární ekonomiky

     

     

    O SOUTě?I MODEL YOUNG PACKAGE

     

     

    Soutě? Model Young Package nemohla zalo?it povolaněj?í spole?nost ne? Model Group. Ta pat?í k největ?ím evropskym vyrobc?m obal? v?bec a provozuje také Inova?ní centrum, kde pod rukama designér? vznikají nové návrhy. Díky její iniciativě funguje soutě? od roku 1996 dodnes. Organizátorem soutě?e je pro firmu Model Group od roku 2009 nezávislá odborná organizace Czechdesign. Letos proběhl 24. ro?ník.


    0
    TOP 50 finalisté

    TOP 50 finalisté

    V leto?ním roce porota vybírala z rekordního po?tu p?ihlá?enych prací a proto se rozhodla roz?í?it obvykly po?et …

    Aktuální informace k soutě?i

    Aktuální informace k soutě?i

    Do leto?ního ro?níku soutě?e Model Young Package se p?ihlásila spousta skvělych prací! Designé?i z 61 zemí zaregistrovali …

    棋牌线上网站