<rp id="46za4"></rp>
  <th id="46za4"></th>

  <em id="46za4"><acronym id="46za4"></acronym></em>

    <li id="46za4"><object id="46za4"></object></li>
    <rp id="46za4"></rp>

   1. Od Sibi?e po Ji?ní Afriku. Odborníci budou hodnotit obaly ze v?ech kout? světa

    U? nyní, témě? dva měsíce p?ed uzávěrkou soutě?e, jsou do ní p?ihlá?eny desítky ú?astník? ze v?ech kontinent? od Ameriky po Austrálii a ze v?ech kout? světa od Sibi?e po Ji?ní Afriku. Soutě?ící tak mají p?íle?itost změ?it?své nadání v ?iroce?mezinárodním prost?edí, které jen tak nějaká soutě? nenabídne. A kdo je bude hodnotit? P?edstavujeme porotu odborník? na obalovy design.

    Jan ?in?era

    p?edseda poroty, p?ední obalovy designér & zakladatel Studia ?in?era

    Nejvyrazněj?í obalovy designér u nás absolvoval St?ední pr?myslovou ?kolu grafickou, obor Zpracování papíru a obalová technika. Zásadní pro něj bylo setkání s J. H. Kocmanem v roce 1983, ktery mu ukázal, ?e papír je nejen pr?myslovy, ale i poeticky materiál. V období mezi roky 1984 a 1989 pracoval ve St?edisku obalového in?enyrství Pra?skych papíren, po roce 1989 pak pedagogicky p?sobil na Akademii vytvarnych umění jako asistent profesora Milo?e ?ejna v ateliéru konceptuální tvorby. V té době se zajímal p?edev?ím o autorsky papír a knihu. V roce 1994 zalo?il s man?elkou Zorou Studio ?in?era, které spole?ně provozují dodnes.

    Jan ?in?era, zdroj: www.olovenydusan.cz

    Kate?ina ?varcová

    vedoucí marketingu ve spole?nosti Model Obaly

    Spole?nost Model Obaly je zakladatelem soutě?e Model Young Package a pat?í k p?edním evropskym vyrobc?m obal? se specializací na inovativní ?e?ení. V rozsáhlém?portfoliu?této spole?nosti nalezneme jak obaly z hladkych a vlnitych lepenek prostych p?epravních krabic, tak prémiové obaly se ?pi?kovymi povrchovymi úpravami. Firma se také ji? dlouhou dobu věnuje podpo?e mladych?talentovanych?tv?rc?, kterym od roku 1996 dává p?íle?itost nejen v mezinárodní designérské soutě?i Model Young Package, ale?rovně? tyto nadané kreativce v posledních letech sdru?uje ve svém Inova?ním centru. Kate?ina ?varcová v sou?asnosti pracuje na pozici vedoucí marketingu ve spole?nosti?Model Obaly.

    Kate?ina ?varcová, zdroj: archiv autorky

    Ond?ej Lipár

    fotograf a noviná?

    Editor v ?asopise, fotograf a básník, to v?e je Ond?ej Lipár, dal?í porotce soutě?e Young Package. Na Fakultě sociálních věd UK v Praze vystudoval marketingovou komunikaci a PR a mediální studia. V roce 2004 vy?la jeho první sbírka Sko?ápky, následovala ji druhá sbírka jménem Komponent v roce 2014. Spolupracuje s mnoha vyznamnymi spole?nostmi?jak v rámci?fotografické ?innosti, tak tv?r?ího psaní a editace. Jeho fotografie byly vydány nap?íklad v Soffa, Dolce Vita, Host, Tvar, ForMen a dal?í. V sou?asnosti p?sobí jako redaktor ?asopisu Dolce Vita.

    Ond?ej Lipár, zdroj: archiv autora

    Matěj Chabera

    designér a kreativní ?editel

    Oceňovany designér a kreativní ?editel, ktery spolupracuje s mezinárodními klienty a firmami. Jeho tvorba zahrnuje jak vizuální identity, produktovy a pr?myslovy design tak i funk?ní p?edměty a nábytek. Matěj Chabera vystudoval dějiny umění, psychologii a filozofii na Univerzitě Karlově v Praze, studiu designu se pak věnoval na Gerrit Rietveld Academy v Amsterdamu a jako první ?ech absolvoval na fakultě produktového designu na Royal College of Art v Londyně. Je dr?itelem mezinárodních i ?eskych cen za design. Za návrhy produkt? SIMAX získali spole?ně s Martinem ?ampachem ocenění Good Design Award od muzea architektury a designu v Chicagu. Spole?ně s Jakubem Korou?em pak získali?v roce 2017?cenu RedDot. Za obalovy design kondom? ?eské zna?ky Primeros vyhráli letos cenu Czech Grand Design. V letech?2010 – 2014?p?sobil Chabera jako kreativní??editel?nábytká?ské firmy LUGI. Do roku 2015 se pohyboval rovně? v akademické sfé?e jako hostující profesor na Vysoké ?kole uměleckopr?myslové v Praze, kde spolupracoval nap?íklad?s Evou Eisler. S Hermanem Millerem zároveň ve Velké Británii vytvá?eli koncept Shelf of Tables. Od roku 2016 vede kurzy designu v Institutu NCSU Prague a spolu s Jakubem Korou?em vede multidisciplinární designové studio Lomeno.

    Matěj Chabera a Jakub Korou?, Zdroj: Forbes

    Hermmann&Coufal

    designérské duo

    Eduard Herrmann i Matěj Coufal vystudovali Ateliér produktového designu (vedeny Michalem Froňkem a Janem Něme?kem) na Vysoké??kole?uměleckopr?myslové?v Praze. Matěj Coufal se v roce 2013 se svym obalem na Viagru umístil v soutě?i Model Young Package na 3. místě. V roce 2015 se pak do soutě?e p?ihlásili oba designé?i spole?ně, a se svym návrhem obalu na sví?ky v rámci tématu Happy Birthday! získali opět 3.místo. Eduard Herrmann v roce 2016 vyhrál cenu za nejlep?í ?eskou diplomovou práci v soutě?i Diploma Selection. Zároveň je dr?itelem ceny Czech Grand Design 2017 v kategorii Objev roku, ve které?uspěl se svym návrhem betonovych?parkovych?lavi?ek?Satellite a svítidel?Ignis. Letos je designérské duo nominováno na cenu Czech Grand Design v kategorii Designér roku za kolekci vě?ák? Spaghetti. úspě?ná designérská dvojice má za sebou spolupráci s firmami jako je Bomma, Ton nebo MMcité.

    Eduard Herrmann a Matěj Coufal, Zdroj: archiv autor?






    0
    TOP 50 finalisté

    TOP 50 finalisté

    V leto?ním roce porota vybírala z rekordního po?tu p?ihlá?enych prací a proto se rozhodla roz?í?it obvykly po?et …

    Aktuální informace k soutě?i

    Aktuální informace k soutě?i

    Do leto?ního ro?níku soutě?e Model Young Package se p?ihlásila spousta skvělych prací! Designé?i z 61 zemí zaregistrovali …

    棋牌线上网站