<rp id="46za4"></rp>
  <th id="46za4"></th>

  <em id="46za4"><acronym id="46za4"></acronym></em>

    <li id="46za4"><object id="46za4"></object></li>
    <rp id="46za4"></rp>

   1. Co je Model Young Package?

     

    Model Young Package je mezinárodní soutě? v?obalovém designu, kterou zalo?il v?roce 1996? jeden z?největ?ích evropskych vyrobc? obal? – spole?nost Model Obaly a. s. Díky iniciativě této spole?nosti funguje soutě? dodnes. Za dvacet let své existence si vydobyla mezinárodní reputaci a specifické postavení mezi soutě?emi pro mladé designéry. Od roku 2009 je organizací soutě?e pově?eno sdru?ení CZECHDESIGN.

     

    Soutě? Model Young Package je rozdělena do dvou kategorií. Do první mohou svá díla p?ihla?ovat studenti vysokych ?kol a mladí designé?i bez omezení věku; do druhé studenti st?edních a vy??ích odbornych ?kol. Pro vítěze jsou p?ipraveny peně?ité odměny a jednomu z vítěz? je také po vyhlá?ení nabídnuta firmou Model Obaly a.s. t?ítydenní honorovaná stá? v jejím inova?ním centru. Soutě?e je otev?ena mladym kreativc?m celého světa a ka?doro?ně se do ní hlásí stovky soutě?ících.
    Model Young Package ?je zamě?en p?edev?ím na vyrobky z papíru. Do soutě?e jsou p?ijímány návrhy z vlnité a hladké lepenky a jinych papírovych materiál?, které nacházejí ?iroké uplatnění v obalovém designu.

     

    Soutě? Model Young Package p?ispívá svym zamě?ením k vyvoji ojedinělého?oboru, kde je kladen d?raz na nápaditost, estetiku, inovativnost, ekologii, vyrobitelnost a p?edev?ím na funk?nost navrhovanych obal?. Uvá?livou volbou tématu se organizáto?i ka?doro?ně sna?í motivovat studenty k?tomu, aby se nad oborem zamy?leli, uplatňovali získané teoretické znalosti a sami se tak posouvali vp?ed.

     

    Soutě? Model Young Package dává u? dvacet let ka?doro?ně p?íle?itost stovkám student? z?celého světa prezentovat své originální nápady. Soutě?í pro?la celá ?ada mladych tv?rc?, kte?í se později stali respektovanymi designéry: historicky prvním vítězem byl Jan ?tvrtník, ktery o několik rok? později pracoval pro?NASA, IKEA ?i Elektrolux. V?dal?ích ro?nících zabodovali nap?íklad Ladislav ?koda, ?éfdesigner firmy Tescoma,? Jaroslav Ju?ica, autor oceňované ?idle 002 pro firmu TON nebo mlady známy designér Karel Vránek.

     

    Po?adatel:

     

    Organizátor:

    Mediální partne?i:

     

     

    ? ? ??? ? ? ?

     

    ?

     

    ? ? ? ?? ?? ??? ? ? ?

    棋牌线上网站