<rp id="46za4"></rp>
  <th id="46za4"></th>

  <em id="46za4"><acronym id="46za4"></acronym></em>

    <li id="46za4"><object id="46za4"></object></li>
    <rp id="46za4"></rp>

   1. MODEL YOUNG PACKAGE 2020: PERSONAL CARE

    Osobní pé?e jinak a lépe. Novy ro?ník soutě?e Model Young Package vyhlásil téma, které má zp?íjemnit na?i ka?dodennost a zd?razňuje d?le?itost osobní volby

     

    P?IHLAS SE, VYTVO? JEDINE?NY OBAL A VYHRAJ

     

    Jubilejní 25. ro?ník soutě?e Model Young Package vzná?í d?le?itou otázku – Osobní pé?e (Personal Care) v?na?em globalizovaném a propojeném světě.

    Vyzyváme designéry z?celého světa, aby vytvo?ili moderní obal, ktery je udr?itelny a zároveň p?ispívá ke zvy?ení kvality ?ivota.

     

    Světově největ?í soutě? svého druhu je organizována spole?ností Czechdesign pro p?edního evropského vyrobce obal? Model Group, ktery vítěz?m rozdá celkem 6200 €. ú?astníci také získávají jedine?nou mo?nost porovnat své návrhy v?mezinárodní konkurenci a dostat hodnocení od uznávanych odborník?.

     

    OSOBNí Pé?E SE TYKá NáS V?ECH

     

    Tento rok je úkolem designér? navrhnout obal na produkty osobní pé?e (Personal Care), které zlep?í na?e ?ivoty a vylé?í neduhy dne?ního světa.

    Zdravěj?í, krásněj?í, ??astněj?í a odpovědněj?í – takovy je vzorovy ?lověk dne?ka, ktery zákonitě pot?ebuje hodně produkt? a zanechává po sobě hodně obal?. V?echny věci, které denně jíme a pijeme, naná?íme na sebe nebo prostě jen pou?íváme, a které nám mají zlep?it ?ivot. Sta?í si vybrat, zda se vydáme cestou p?írodních p?ípravk?, nebo cestou nejnověj?ích vědeckych poznatk?. Tyto produkty vstupují do na?eho ka?dodenního ?ivota s ambicí udělat ho lep?ím. Proto by lep?í měly byt i ony. Toto je vyzva pro designéry – kreativně a zodpovědně zabalit kosmetiku, vy?ivové doplňky (vitamíny, ?aje), zdravotnické pot?eby, léky nebo hygienické pot?eby jakéhokoliv druhu.

     

    (TéMě?) KA?DY M??E VYHRáT

     

    Soutě? Model Young Package má dvě kategorie. Do st?edo?kolské kategorie se mohou p?ihlásit studenti st?edních a vy??ích odbornych ?kol. Druhá kategorie je pro studenty vysokych ?kol a designéry jakéhokoliv věku.

    Soutě?ící se registrují pomocí online registra?ního formulá?e na stránkách www.haiphongtraco.com a poté zasílají své práce po?tou na adresu organizátora Czechdesign.?

    Deadline pro zaslání soutě?ních prací je 11. května 2020.

     

     

    ODMěNY

     

    Pro soutě?ící jsou p?ipraveny odměny v celkové hodnotě 6 200 EUR (~ 160 000 CZK) a pro jednoho i skvělá p?íle?itost v podobě t?ítydenní honorované stá?e v Inova?ním centru Model Obaly.?

     

    Unlimited – univerzity & designé?I

    1. místo 2000 EUR?
    2. místo 1200 EUR?
    3. místo: 800 EUR

     

    High Schools – st?ední a vy??í odborné ?koly

    1. místo 1200 EUR?
    2. místo 600 EUR?
    3. místo: 400 EUR

     

    Dále budou uděleny zvlá?tní ceny

    • Cena Inova?ního centra Model Obaly
    • Cena marketingové poroty

     

    Porota, jejím? p?edsedou je p?ední ?esky obalovy designér Jan ?in?era, bude hodnotit reálné návrhy. Vysledky budou vyhlá?eny v zá?í 2020, soubě?ně s tím proběhne i vystava nejlep?ích prací v Galerii Czechdesign.?

    ?

     

    O SOUTě?I MODEL YOUNG PACKAGE

     

    Soutě? Model Young Package nemohla zalo?it povolaněj?í spole?nost ne? Model Obaly a.s. Ta pat?í k největ?ím evropskym vyrobc?m obal? v?bec a provozuje také Inova?ní centrum, kde pod rukama designér? vznikají nové návrhy. Díky její iniciativě funguje soutě? od roku 1996 dodnes. Organizátorem soutě?e je pro firmu Model Obaly od roku 2009 nezávislá odborná organizace Czechdesign. Tématem ro?níku 2019 byl Zá?itek z rozbalování.?

    ?

    Soutě?í pro?la celá ?ada mladych tv?rc?, kte?í se později stali respektovanymi designéry: historicky prvním vítězem byl?Jan ?tvrtník, ktery o několik rok? později pracoval pro?NASA, IKEA ?i Elektrolux. V?dal?ích ro?nících zabodovali nap?íklad?Ladislav ?koda, ?éfdesigner firmy Tescoma a spousta dal?ích.?

     

     

     


    0
    TOP 50 finalisté

    TOP 50 finalisté

    V leto?ním roce porota vybírala z rekordního po?tu p?ihlá?enych prací a proto se rozhodla roz?í?it obvykly po?et …

    Aktuální informace k soutě?i

    Aktuální informace k soutě?i

    Do leto?ního ro?níku soutě?e Model Young Package se p?ihlásila spousta skvělych prací! Designé?i z 61 zemí zaregistrovali …

    棋牌线上网站