<rp id="46za4"></rp>
  <th id="46za4"></th>

  <em id="46za4"><acronym id="46za4"></acronym></em>

    <li id="46za4"><object id="46za4"></object></li>
    <rp id="46za4"></rp>

   1. 2020

    2020

    MODEL YOUNG PACKAGE 2020: PERSONAL CARE Designé?i, zabalte zdraví a krásu do obalu, ktery lidem zlep?í den i vylé?í neduhy dne?ního světa. Soutě? Model ...

    2019

    2019

    Hravost, zá?itek z rozbalování a ekologie. Mezinárodní soutě? obalového designu p?edstavuje vysledky?   Leto?ní ro?ník soutě?e vyzval ...

    2018

    2018

    Model Young Package 2018: Coffee Mania Navrhni obal, ktery reaguje na v?udyp?ítomny fenomén kávy! Tématem Coffee mania vyzyváme kreativce k tvorbě obal? ...

    2017

    2017

    Do soutě?e se tento rok p?ihlásilo 744 designér? z rekordního po?tu 57 zemí. Organizáto?i vyzvali tv?rce, aby dokázali, ?e i kvalitní obal m??e byt ...

    2016

    2016

    Do 21. ro?níku soutě?e Young Package (Mlady obal) se p?ihlásilo p?es sedm set prací. Studenti a designé?i vytvá?eli obaly na téma PACKAGE UNLIMITED, tedy ...

    2015

    2015

    Jubilejní dvacáty ro?ník jsme oslavili tématem V?echno nejlep?í! Do soutě?e se zapojilo p?es sedm set student? a designér? z 31 zemí.

    2014

    2014

    V roce 2014 jsme vyhlásili téma Take away. Ve vysoko?kolské kategorii uspěl Michal Marko s obalem na jídlo, ktery po pou?ití vyroste.

    2013

    2013

    Tématem 18. ro?níku soutě?e Young Package bylo Stárnutí. Soutě?ící se sna?ili navrhnout takové obaly, které poslou?í i senior?m.

    2012

    2012

    V tomto roce se p?ihlásilo rekordních 855 soutě?ících. Autorem nejpropracovaněj?ího obalu na ?aj byly Katarina Matkovi? a Tihana Pecirko z Chorvatska.

    2011

    2011

    V roce 2011 byla soutě? rozdělena tematicky na dvě ?ásti. Jedna ?ást soutě?ících navrhovala obaly v kategorii Jiny pohled na téma "Kniha jako obal na ...

    2010

    2010

    15. ro?ník Young Package se nesl v duchu komiksu a obal? na sladkosti. Hlavní cenu získala Kana?anka Anne-Marie Brouillette. Ve st?edo?kolské kategorii uspěla ...

    2009

    2009

    ?eská republika a Kanada potvrdily ve 14. ro?níku soutě?e svoji nadvládu – opět získaly největ?í po?et vítěznych pozic. Organizace soutě?e se pro ...

    2008

    2008

    Zánik Design Centra ?R má za následek nejni??í po?et ú?astník? v historii soutě?e, roli organizátora do?asně p?ebírá Slovenské centrum dizajnu. ...

    2007

    2007

    Mlady obal 2007 opět ovládli designé?i z ?ech a Slovenska. Porota si ale v?imla, ?e vyrazná konkurence roste st?edoevropan?m v Asii a Kanadě, odkud ...

    2006

    2006

    Jedenácty ro?ník soutě?e byl vyhlá?en pod heslem ?mysli na p?írodu, mysli na v?echny, mysli v souvislostech“ a zadání tedy z?stává otev?ené ...

    2005

    2005

    Jubilejní 10. ro?ník zaznamenal posílení kategorie mladych designér? do 30 let. Spole?nost Model Obaly s potě?ením konstatuje neustále se zvy?ující ...

    2004

    2004

    Rostoucí po?et ú?astník? je v 9. ro?níku Mladého obalu poprvé doprovázen i vyraznou kvalitou p?ihlá?enych prací a vyběr vítěznych prací je proto ...

    2003

    2003

    Po?et zahrani?ních ú?astník? Mladého obalu neustále nar?stá, spolu s vět?í ú?astí roste podle poroty i kvalita soutě?ních prací.

    2002

    2002

    Porota 7. ro?níku Mladého obalu s potě?ením konstatuje vysokou úroveň vítěznych prací a vyjad?uje naději, ?e kvalitních prací bude do budoucna stále ...

    2001

    2001

    Partnerem Mladého obalu se v roce 2001 se stává Icograda, světovy orgán pro profesionální graficky design a vizuální komunikace, a soutě? tak poprvé láká ...

    2000

    2000

    5. ro?ník Mladého obalu je ve znamení snahy o roz?í?ení mezinárodního věhlasu soutě?e. ú?ast Německa jen potvrzuje posilování st?edoevropské ...

    1999

    1999

    S rostoucím po?tem ú?astník? roste i kvalita p?ihlá?enych prací a Mlady obal proto za?íná mít mezinárodní ambice. ?tvrty ro?ník soutě?e proto ...

    1998

    1998

    Po?et p?ihlá?enych ve t?etím ro?níku soutě?e vyrazně roste. Porota prohla?uje, ?e největ?í vyzvou do budoucích ro?ník? z?stává propojení s ...

    1997

    1997

    Druhy ro?ník Mladého obalu zaznamenal vy??í ú?ast a soutě? se tak pomalu za?ala dostávat do povědomí odborné ve?ejnosti. Vysledky byly poprvé ...

    1996

    1996

    První ro?ník Mladého obalu vyhlásila spole?nost Model Obaly v roce 1996. Tématem prvního ro?níku byl netradi?ní reklamní p?edmět a jeho vítězem se stal ...

    棋牌线上网站