<rp id="46za4"></rp>
  <th id="46za4"></th>

  <em id="46za4"><acronym id="46za4"></acronym></em>

    <li id="46za4"><object id="46za4"></object></li>
    <rp id="46za4"></rp>

   1. FAQ – nej?astěj?í otázky zodpovězeny!

    S blí?ícím se termínem odevzdání prací pro leto?ní ro?ník soutě?e obalového designu Model Young Package vyvstávají v ?adách soutě?ících otázky. Vybrali jsme pro Vás ty nej?astěj?í. Tym Model Young Package odpovídá a nabízí pohled do pravidel a pod pokli?ku designérskych soutě?í.

     

    1/ Globální pandemická situace ztí?ila podmínky ka?dému z ú?astník? soutě?e. Někte?í jsou nejistí, zda bude jejich soutě?ní prototyp doru?en v?as. Jak na tyto obavy reagujete?

     

    MYP: Rozumíme, ?e nyněj?í podmínky ztě?ují soutě?ícím práci a proto jsme jim vy?li vst?íc a posunuli termín odevzdání prací na 15. ?ervna 2020. Soutě?ící získali měsíc ?asu pro kvalitněj?í zpracování v domácích podmínkách a vě?íme, ?e doru?ení jejich prototyp? ji? proběhne bez dal?ích obtí?í. Podmínky soutě?e ur?ují, ?e 15. ?ervna je nejpozděj?í mo?né datum pro odeslání prototypu.?

     

    2/ 15. ?ervna bude na po?tě ?ivo. Nebo je t?eba, abyste 15. ?ervna obdr?eli balí?ky s prototypy? Je mo?né zvolit jinou variantu doru?ení?

     

    MYP: 15. ?ervna nebo d?íve by mělo proběhnout samotné odeslání prototypu na adresu CZECHDESIGN Vojtě?ská 3, Praha 1. To co je pro nás rozhodující je razítko po?ty, které neomylně zaznamená, zda byla práce odevzdaná v souladu s pravidly a to tedy nejpozději 15. ?ervna. Pro pra?ské soutě?ící nebo ty, kte?í do Prahy zavítají, je mo?nost osobního odevzdání také 15. ?ervna mezi 14. a 18. Hodinou. Kdy? se ale stavíte u? te?, rádi Vá? balí?ek také p?ijmeme.

     

    3/ Soutě?ící měli za úkol odevzdat 3D prototyp s po?adavkem na kvalitní úroveň konstruk?ního i grafického zpracování. Mnoha soutě?ícím nebylo v koronavirové situaci umo?něno spolupracovat s tiskárnami, vedoucími projekt?, neměli p?ístup do dílen a vyskytly se dal?í podobné p?eká?ky. Upravili jste formu, ve které má byt prototyp odevzdán?

     

    MYP: Obdr?eli jsme několik dotaz?, zda je mo?né odevzdat obal v digitální podobě. Odpově? je, ?e bohu?el není. Nejd?le?itěj?í je odevzdat reálny prototyp obalu, jeliko? je v soutě?i hodnocena manipulace se soutě?ním prototypem obalu a ji? zmíněná úroveň jeho zpracování a tyto vlastnosti nejsou digitálně p?enositelné. Do soutě?e není mo?né p?ijímat digitální prototypy obal?. Do soutě?e je t?eba odevzdat soutě?ní práci formou funk?ního modelu v mě?ítku 1:1, práce tedy musí byt funk?ní maketou – pokud je otevírací, musí se dát otev?ít.?

    4/ Jaká bude podle Vás úroveň leto?ních prací s ohledem na stav izolace, ktery znemo?nil student?m i designér?m vyu?ívat mnoho mo?ností ke zdokonalování svych prací?

     

    MYP: Ztí?ené pracovní podmínky nás ?asto nutí p?emy?let jinak, objevovat nové mo?nosti, otevírat nápady, které se zdají ?asově náro?něj?í a obtí?něj?í ne? pouhá tvorba povrchovych úprav a potisk?. Jsme si jistí, ?e i v domácím prost?edí za pomocí úplně základního vybavení jako jsou n??ky, karton a lepidlo lze vyrobit papírovy prototyp hodny této soutě?e. Doporu?ujeme se zamě?it na funk?ní aspekty prototypu obalu a jeho konstrukci, které porota ?asto oceňuje více ne? efektní potisk.

     

    5/ Zmiňujete hodnocení poroty. Co vnímáte jako nejd?le?itěj?í prvky obalu a co porota nejvíce ocení?

     

    MYP: Obal by měl p?iná?et nová ?e?ení a zaujmout vizioná?skym pojetím. Porota hodnotí p?edev?ím:

    • inovativnost, kreativitu
    • konstrukc?ni? na?paditost
    • funkc?nost
    • ergonomii obalu a snadnou manipulaci
     (obal by me?l dokonale fungovat, aby ho snadno otevr?el i stars?i? c?love?k nebo di?te?)
    • ekologicky? aspekt
    • kvalitni? u?roven? zpracova?ni? modelu

     

    6/ Z p?edchozích ro?ník? a vy?tu d?le?itych hodnotících aspekt? víme, ?e obaly jsou komplexní prací a není v?dy mo?né v?echny prvky p?edvést v pouhém prototypu. Jak mají soutě?ící postupovat, pokud je pot?eba seznámit porotu s p?íběhem, ktery se za obalem skryvá, popsat materiály, se kterymi pracuje nebo vysvětlit my?lenku pro svou tvorbu?

     

    MYP: Doporu?ujeme se registrovat ve chvíli, kdy je prototyp hotovy a ve?keré informace tykající se materiálu, potisku obalu, konstruk?ního ?e?ení, procesu vyroby a jiné tak m??ete zapsat do registra?ního formulá?e. Popisy práce, portfolia a digitální nosi?e p?ilo?ené p?ímo k prototypu nejsme schopni p?edat porotě – je proto nutné v?e napsat do formulá?e. Do formulá?e uve?te také zda vyu?íváte některé technologie, které je mo?né aplikovat jen v pr?myslové vyrobě a proto je na prototypu autor nem??e ukázat, ale p?esně to je typ informace, ktery je mo?né do formulá?e doplnit a porota je tak uvidí.

     

    7/ Tv?r?í proces je bohaty a nevyzpytatelny. Co kdy? mě zavede k jinému vysledku, ne? ktery je popsany v samotné registraci?

     

    MYP: Pokud jste se ji? zaregistrovali a v procesu vyroby se prototyp změnil, zaregistrujte svoji práci znovu a pou?ijte novy registra?ní kód. Jedině takto porota správně spojí prototyp s registra?ním formulá?em a tedy i detailním popisem práce. Kódem je t?eba ozna?it Vá? balí?ek ?i obálku a také samotny prototyp (co nejelegantněj?ím zp?sobem).

    8/ Co si m??eme p?edstavit pod pojmem osobní pé?e, která je tématem leto?ního ro?níku soutě?e?

     

    MYP: Tento rok je úkolem designér? navrhnout obal na produkty, které zlep?ují na?e ?ivoty a lé?í neduhy dne?ního světa. Mluvíme tedy o zdravotnickych pot?ebách, jako jsou léky a lé?iva, jednorázové masky a náplasti, i vy?ivovych doplňcích. Ekologicky zabalit soutě?ící mohou také hygienické pot?eby nebo kosmetiku. Sou?asny ?lověk pot?ebuje hodně produkt? a zanechává po sobě hodně obal?. Je t?eba se zamy?let nad svymi pot?ebami a nad ekologickym dopadem p?i jejich uspokojování.?

     

    9/ Téma osobní pé?e nabízí tedy opravdu ?irokou ?kálu produkt?, pro které lze vymyslet a vytvo?it obal. Je mo?né do soutě?e p?ihlásit a odeslat více ne? jeden prototyp?

     

    MYP: Samoz?ejmě. Pokud máte více prototyp? v hlavě nebo zpracovanych a nevíte, ktery odeslat do soutě?e, tak nám je po?lete v?echny! Nezapomeňte v?ak ka?dy z prototyp? zaregistrovat samostatně a ka?dy popsat unikátním kódem, ktery obdr?íte do emailu po registraci. Kódem je t?eba ozna?it Vá? balí?ek ?i obálku a také samotny prototyp (co nejelegantněj?ím zp?sobem).

     

    10/ Chápu to správně tak, ?e sta?í do soutě?e odeslat jeden prototyp pro jeden dany obal?

     

    MYP: Jeden prototyp obalu je dosta?ující a registruje vás do soutě?e. Pokud by byl obal p?i rozbalování znehodnocen (je t?eba ?ást obalu odtrhnout, obal rozlo?it, tak ?e nelze zpět slo?it) doporu?ujeme odevzdat do soutě?e dva obaly, aby porota p?i hodnocení měla mo?nost obal plně vyzkou?et a jeden z?stal neporu?en.

     

    11/ Je na závěr něco, co byste vzkázali Va?im soutě?ícím?

     

    MYP: Děkujeme za Va?i práci, která proměňuje a zlep?uje krok po kroku obalovy design a nezapomeňte –? ne?ekáme 100% perfektní zpracování jako z vyrobní linky, tvo?te prototyp a bu?te inovativní a nápadití, p?ineste do soutě?e ?e?ení, inovace a vize.

     

    Zde najdete registra?ní formulá? do soutě?e a kompletní pravidla soutě?e Model Young Package 2020.?

    Pro více inspirace sledujte ná? Instagram a Facebook, kde odpovídáme na dal?í dotazy.

     


    0
    TOP 50 finalisté

    TOP 50 finalisté

    V leto?ním roce porota vybírala z rekordního po?tu p?ihlá?enych prací a proto se rozhodla roz?í?it obvykly po?et …

    Aktuální informace k soutě?i

    Aktuální informace k soutě?i

    Do leto?ního ro?níku soutě?e Model Young Package se p?ihlásila spousta skvělych prací! Designé?i z 61 zemí zaregistrovali …

    棋牌线上网站