<rp id="46za4"></rp>
  <th id="46za4"></th>

  <em id="46za4"><acronym id="46za4"></acronym></em>

    <li id="46za4"><object id="46za4"></object></li>
    <rp id="46za4"></rp>

   1. Designé?i na téma ?Zá?itek z rozbalování“ – mezinárodní soutě? obalového designu Model Young Package odhalí vysledky 23. 9. v CAMPu

    Leto?ní 24. ro?ník unikátní mezinárodní soutě?e obalového designu Model Young Package p?inesl atraktivní téma Unboxing Experience neboli Zá?itek z rozbalování. Návrh? p?i?lo do organizace Czechdesign 666 a putovaly z 66 zemí světa. Ty nejlep?í budou p?edstaveny u? 23. zá?í v Centru architektury a městského plánování v Praze.?

    Mezinárodní soutě? obalového designu pro designéry i studenty organizuje Czechdesign pro spole?nost Model Obaly, a.s. Soutě? je největ?í svého typu na světě a dává ú?astník?m jedine?nou mo?nost porovnat své návrhy v mezinárodní konkurenci. Na vyherce tento rok ?ekají odměny v celkové vy?i 6 200 EUR.?

    Leto?ní ro?ník soutě?e vyzval designéry k zamy?lení se nad propojením obalu, funkce, ekologie a zá?itku z rozbalování. Jak si s tématem soutě?ící poradili, p?i?li s vizioná?skym p?ístupem nebo s neot?elym a hravym designem? To v?e hodnotila porota slo?ená z vyznamnych odborník? oboru v ?ele s Janem ?in?erou, nejuznávaněj?ím obalovym designérem v ?R.

    Ve?ejnosti budou vysledky p?edstaveny v rámci slavnostního ve?era v Praze. P?ítomni budou porotci i soutě?ící z celého světa, kterym budou p?edány finan?ní odměny. Ve?erem provede Simona Bab?áková, po vyhlá?ení bude následovat párty s DJ Floex.?

    KDE: CAMP – Centrum architektury a městského plánování

    KDY: 23. zá?í 2019 v 19 hodin

    FB EVENT: Model Young Package 2019 Awards Ceremony

    PODMíNKY ú?ASTI V SOUTě?I


    Model Young Package má dvě kategorie. Do st?edo?kolské kategorie se mohou p?ihlásit studenti st?edních a vy??ích odbornych ?kol. Druhá kategorie je pro studenty vysokych ?kol a designéry jakéhokoliv věku.

    ODMěNY

    Pro soutě?ící jsou p?ipraveny odměny v celkové hodnotě 6 200 EUR (~ 160 000 CZK) a pro jednoho i skvělá p?íle?itost v podobě t?ítydenní honorované stá?e v Inova?ním centru Model Obaly.?

    Unlimited – univerzity & designé?I

    1. místo 2000 EUR?
    2. místo 1200 EUR?
    3. místo: 800 EUR

    High Schools – st?ední a vy??í odborné ?koly

    1. místo 1200 EUR?
    2. místo 600 EUR?
    3. místo: 400 EUR

    Dále bude udělena zvlá?tní cena

    • Cena Inova?ního centra Model Obaly

    ?

    O SOUTě?I MODEL YOUNG PACKAGE

    Soutě? Model Young Package nemohla zalo?it povolaněj?í spole?nost ne? Model Obaly a.s. Ta pat?í k největ?ím evropskym vyrobc?m obal? v?bec a provozuje také Inova?ní centrum, kde pod rukama designér? vznikají nové návrhy. Díky její iniciativě funguje soutě? od roku 1996 dodnes. Organizátorem soutě?e je pro firmu Model Obaly od roku 2009 nezávislá odborná organizace Czechdesign.

    ?

    Soutě?í pro?la celá ?ada mladych tv?rc?, kte?í se později stali respektovanymi designéry: historicky prvním vítězem byl?Jan ?tvrtník, ktery o několik rok? později pracoval pro?NASA, IKEA ?i Elektrolux. V?dal?ích ro?nících zabodovali nap?íklad?Ladislav ?koda, ?éfdesigner firmy Tescoma a spousta dal?ích.?

    Více informací a kompletní pravidla jsou k nalezení zde www.haiphongtraco.com

    KONTAKTY

    ?

    MgA. Michaela Holubec Birtusová

    Koordinátorka soutě?e?

    michaela.birtusova@czechdesign.cz

    tel.: +420?773?541 673

    Model Obaly, a.s.

    Vyhla?ovatel soutě?e Model Young Package

    modelgroup.com

    CZECHDESIGN.CZ

    Organizátor soutě?e?

    Vojtě?ská 3, 110 00 Praha 1

    www.czechdesign.cz


    0
    TOP 50 finalisté

    TOP 50 finalisté

    V leto?ním roce porota vybírala z rekordního po?tu p?ihlá?enych prací a proto se rozhodla roz?í?it obvykly po?et …

    Aktuální informace k soutě?i

    Aktuální informace k soutě?i

    Do leto?ního ro?níku soutě?e Model Young Package se p?ihlásila spousta skvělych prací! Designé?i z 61 zemí zaregistrovali …

    棋牌线上网站