<rp id="46za4"></rp>
  <th id="46za4"></th>

  <em id="46za4"><acronym id="46za4"></acronym></em>

    <li id="46za4"><object id="46za4"></object></li>
    <rp id="46za4"></rp>

   1. Budou hledat nejlep?í obaly. Seznamte se s porotou Model Young Package 2019

     

    Letos se v soutě?i Model Young Package hledají plně funk?ní obaly, které p?iná?í Zá?itek z rozbalování. Téma nará?í na trend unboxingu, letící světem internetu. K hodnocení prací zasedla pěti?lenná porota v ?ele s p?edsedou a odborníkem na obalovy design Janem ?in?erou. V porotě také neodmyslitelně zasedla Kate?ina ?varcová, zastupující spole?nost Model obaly, a dále ji doplnili Vítek ?kop, mlady designér z UMPRUM, Václav Mlyná?, ktery se zabyvá p?edev?ím produktem a Vojtěch Vosecky z Institutu cirkulární ekonomiky.
    Do soutě?e Model Young Package poslali soutě?ící své návrhy z 66 zemí světa. Pro v?echny zú?astněné tak vzniká prost?edí s celosvětovou konkurencí, kterou poskytuje málo která soutě?. Soutě? vrcholí a my finalizujeme s p?ípravami na závěre?né Vyhlá?ení vítěz?, které proběhne 23. zá?í v pra?ském CAMPu. Zároveň bude během zá?í probíhat v galerii CZECHDESIGN vystava nejlep?ích prací. Nep?edbíhejme ale a poj?me si p?edstavit porotu.

    Jan ?in?era

     

    p?edseda poroty, p?ední obalovy designér a zakladatel Studia ?in?era

     

    Jan ?in?era, nejvyrazněj?í obalovy designér u nás, absolvoval St?ední pr?myslovou ?kolu grafickou, obor Zpracování papíru a obalová technika. Po shledání s J.H. Kocmanem v roce 1983 za?al na papír pohlí?et nejen jako na pr?myslovy, ale i poeticky materiál.? V období mezi roky 1984 a 1989 pracoval ve St?edisku obalového in?enyrství Pra?skych papíren, po roce 1989 pak pedagogicky p?sobil na Akademii vytvarnych umění jako asistent profesora Milo?e ?ejna v ateliéru konceptuální tvorby. V té době se zajímal p?edev?ím o autorsky papír a knihu. V roce 1994 zalo?il s man?elkou Zorou Studio ?in?era, které spole?ně provozují dodnes. Studio se zabyvá klasickym obalovym designem, zároveň ale ?e?í nap?íklad prostorové práce s papírem a fólií.

     

     

    Jan ?in?era, Foto: Tomá? Sou?ek

     

    Kate?ina ?varcová

     

    vedoucí marketingu ve spole?nosti Model obaly

     

    Spole?nost Model Obaly je zakladatelem soutě?e Model Young Package a pat?í k p?edním evropskym vyrobc?m obal? se specializací na inovativní ?e?ení. V rozsáhlém portfoliu této spole?nosti nalezneme jak obaly z hladkych a vlnitych lepenek nebo prostych p?epravních krabic, tak prémiové obaly se ?pi?kovymi povrchovymi úpravami. Firma se také ji? dlouhou dobu věnuje podpo?e mladych talentovanych tv?rc?, kterym od roku 1996 dává p?íle?itost nejen v mezinárodní designérské soutě?i Model Young Package, ale rovně? tyto nadané kreativce v posledních letech sdru?uje ve svém Inova?ním centru. Kate?ina ?varcová pracuje na pozici vedoucí marketingu ve spole?nosti Model Obaly.

     

    Kate?ina ?varcová, Foto: Lenka ?ulcová

     

     

    Vítek ?kop

     

    mlady ?esky graficky designér

     

    Vítek ?kop je ?erstvym absolventem pra?ské UMPRUM, kde studoval?v ateliéru?Graficky design a nová média pod vedením prof. Mgr. A. Petra Babáka. Studoval ale i v zahrani?í, v NYC na SVA u Pauly Scher v Pentagramu. Jeho?tvorba?je inovativní a bez zábran. Je spoluautorem?vystavy ?eskych center – Czech Innovation Expo. Tento projekt získal t?etí místo v soutě?i Czech Grand design 2018 v kategorii Graficky designér roku. Kromě oceněného projektu Vítek zpracoval nap?íklad vizuál města Plzeň,?grafiku ly?í zna?ky Sporten,?aplikaci provádějící historií města Prahy nebo vizuál festivalu Dvo?ákova Praha. V rámci diplomového projektu se věnoval tématu vzdělávání a vytvo?il?u?ebnici fyziky, která vyu?ívá mo?ností augmentované reality.

     

    Vítek ?kop, Zdroj: archiv autora

     

     

    Václav Mlyná?

     

    produktovy designér, ?len studia deFORM a MONUMENT Office, creative director BOMMA

     

    Václav Mlyná? studoval produktovy design na UMPRUM, ale i v Londyně na Royal College of Art nebo v Dánsku na KADK. Od roku 2011 tvo?í spolu s Jakubem Pollágem studio deFORM, které se zabyvá produktovym designem, zejména sklá?skymi objekty. Vedle lustr?, váz a lahví navrhují i nábytek nebo dokonce celé interiéry, nap?íklad obchod Freshlabels, pod nedávno zalo?enou zna?kou MONUMENT Office. V roce 2016 byli oceněni cenou Grand designér roku za svou interkativní hru KOSKI, která vznikla jako diplomová práce Václava Mlyná?e na Royal college of art v Londyně. Zároveň p?sobí jako creative director spole?nosti BOMMA, která ?e?í tradi?ní ?eské sklá?ství.

     

    Václav Mlyná?, Zdroj: archiv autora

     

     

    Vojtěch Vosecky

     

    Spoluzakladatel institutu cirkulární ekonomiky

     

    Institut vznikl za ú?elem ?í?it a realizovat my?lenku cirkulární ekonomiky. Tym institutu prosazuje, my?lenku vytvá?et produkty v?etně jejich designového zpracování tak, aby se prodlou?ila jejich ?ivotnost skrze recyklaci a pou?ití správnych obalovych ?e?ení.Vojtěch Vosecky jako jeden ze zakládajících ?len? Institutu cirkulární ekonomiky hodnotil soutě?ní návrhy právě s ohledem na jejich recyklovatelnost a znovupou?itelnost.

     

    Vojtěch Vosecky, zdroj: https://incien.org/

     

     

    Zajímá Vás, kdo vytvo?il nejlep?í obal a vyhrál celou soutě?? V?echny aktuality o soutě?i se do?tete na stránkách Model young Package a na na?em Facebooku. Nebo p?ij?te 23. zá?í 2019 do pra?ského CAMPu, kde proběhne slavnostní Vyhlá?ení vítěz?. Během zá?í zároveň bude probíhat vystava vyběru nejlep?ích prací v galerii CZECHDESIGN.

     


    0
    TOP 50 finalisté

    TOP 50 finalisté

    V leto?ním roce porota vybírala z rekordního po?tu p?ihlá?enych prací a proto se rozhodla roz?í?it obvykly po?et …

    Aktuální informace k soutě?i

    Aktuální informace k soutě?i

    Do leto?ního ro?níku soutě?e Model Young Package se p?ihlásila spousta skvělych prací! Designé?i z 61 zemí zaregistrovali …

    棋牌线上网站